Mgr. Petra Chovancová, PhD.

Pedagogická činnosť

Predmety pre Bc. stupeň:

 • Textový seminár z kultúrnej a sociálnej antropológie 
 • Dejiny národnej kultúry 1 - 2 
 • Kultúrna a sociálna antropológia 
 • Seminár k bakalárskej práci 
 • Kultúrny zemepis 
 • Sociológia pre kulturológov 
 • Oral history - An Introduction to Qualitative Methods (zahraniční študenti)

 

Predmety pre Mgr. stupeň:

 • Kulturológia 20. storočia 1
 • Kulturológia 20. storočia 3 
 • Kulturologické koncepty 20. storočia na Slovensku 
 • Exkurzia 
 • Paradigmy sociológie kultúry 
 • Sociológia spôsobu života 
 • Seminár z kvalitatívnych metód (oral history)
 • Sociológia spôsobu života 

Vedecká práca

 • 2007-2008, Česko-rakouské souvislosti Pražského jara, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR, výskumný projekt o českých emigrantoch z roku 1968 žijúcich v Rakúsku, využívajúci metódu oral history, riešiteľka
 • 2007-2008, Společenské aspekty chalupářské subkultury při studiu každodennosti v období tzv. normalizace, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Centrum pre orálnu históriu, výskumný projekt o záhradkárskej subkultúre v období normalizácie realizovaný metódou oral history, výpomoc s realizáciou rozhovorov s narátormi
 • 2006-2010, Reflexia spôsobu života žien v liptovskom regióne z kulturologického pohľadu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, Katedra teórie kultury, Doktorandský výskumný projekt využívajúci metódu orálnej histórie na výskum žien v severnej časti Slovenska
 • 13.-19. 7. 2018 "In between?" - projekt realizovaný Európskou sieťou pamäte a solidarity (European Network Remembrance and Solidarity) so sídlom vo Varšave v rôznych prihraničných oblastiach stredo- a východoeurópskych a balkánskych krajín
  - úloha lokálnej koordinátorky projektu v meste Skalica: komunikácia s miestnym zastupiteľstvom, pomoc pri výbere obyvateľov regiónu, ktorí sa stali participantami projektu a boli s nimi realizované rozhovory, plánovanie presného programu pre vybranú skupinu študentov, zabezpečenie komunikácie s lokálnymi kultúrnymi inštitúciami a predstaviteľmi, aktívne podieľanie sa na samotnej realizácii projektu aj rozhovorov. v rôznych prihraničných oblastiach stredo- a východoeurópskych krajín, taktiež v krajinách balkánskych. Cieľom projektu je, aby sa vybraní vysokoškolskí študenti z európskych krajín dozvedeli čo najviac o danom regióne z pohľadu historického, geografického, politického, sociálneho a kultúrneho. Súčasťou výskumného pobytu bol a štúdijný výjazd do Českej republiky a Rakúska.
 • 27.-30.5. 2019 Making and Re-making Europe 1919-2019 v Paríži - podujatie organizované European Network of Remembrance and Solidarity (Európska sieť Pamäte a Solidarity), aktívna účasť na pozvanie riaditeľa ENRS - Rafała Rogulskeho ako minuloročná koordinátorka projektu "In between" - mapovanie lokálnej príhraničnej pamäte na hraniciach Čiech a Slovenska
 • 21.10. 2019 workshop v Centre pre súčasnú a digitálnu históriu v rámci Luxemburskej univerzity, týkajúca sa medzinárodného projektu Fall of the Iron Curtain, aktívna účasť
 • 23.-25.10.2019 konferencia Zvědavosť, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci, Etnologický ústav AV ČR, Moravské zemské muzeum v Brne, účasť s referátom "Skalica, spôsoby (seba)prezentácie mesta", aktívna účasť

Výber z publikačnej činnosti

 • Chovancova, P. (2018): Houses of Culture as Places of/in Memory. In: Journal of Cultural Studies. Krakow : Jagiellonian University in Kraków, s. 11-25
 • Beke, B., Chovancová, P. (2017): Úvodná štúdia k projektu kultúrne domy ako miesta (v) pamäti. In: Formovanie identity v čase a priestore. Bratislava : Univerzita Komenského, s. 92-108
 • Chovancová, P. (2016): Gender oriented research in Slovak villages based on oral history interviews. In: ICOM-6 Budapest : [s.n.], s. 45
 • Chovancová, P. (2015): Oral history study of Liptov women from the perspective of culturel studies. In: Memory in southern and western Slavic cultures Warsaw : [s.n.], s. 19.
 • Chrenková, P. (2011): Reflexia spôsobu života žien v Liptovskom regióne z kulturologického pohľadu. In: Deset let na cestě: orální historie na Sovinci (2002-2011) Praha : Univerzita Karlova, s. 108-117
 • CHRENKOVÁ, P. (2010): Pamäť - jej možnosti a limity pri využití metódy oral history. In: Horizonty kulturológie, Bratislava: Národné osvetové centrum, s. 93-99.
 • CHRENKOVÁ, P. (2007): Postavenie žien vo vybraných obciach severného Slovenska. Reflexia využitia metódy oral history v kulturologickom výskume. In: Národopisný věstník 24 (66), Praha : Česká národopisná společnost, s. 39-44.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných organizáciách

Doterajšie pracoviská

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie, 2016 - doteraz, odborná asistentka – výučba predmetov pre Bc. a Mgr. stupeň (so zameraním na dejiny národnej kultúry, kvalitatívnu metodológiu výskumu kultúry s dôrazom na oral history, kultúrnu antropológiu)
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie, 2010 – 2016, vedecko-výskumná pracovníčka – výučba predmetov pre Bc. a Mgr. stupeň
 • Katedra Managementu cestovního ruchu UJAK (Univerzita Jána Amosa Komenského) v Prahe, 2008–2010, samostatná príprava a výučba predmetov Základy sociológie, Multikultúrne sociálne teórie
 • Ústav pro soudobé dejiny Akademie věd ČR, Praha 2007–2008, spolupráca na viacerých orálno-historických projektoch
 • Univerzita Jána Amosa Komenského v Prahe, letný semester 2008, prednášky Základy sociológie pre zahraničných študentov (realizácia prednášok v AJ)

Fotogaléria výskumných činností