Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality a udalosti

Termíny skúšky z predmetu Každodennosť v umení 2 a Dejiny slovenského výtvarného umenia

Mgr. Andrea Bátorová, PhD. oznamuje študentom, že skúška z predmetu Každodennosť v umení 2 a Dejín slovenského výtvarného umenia bude v stredu 16.1. o 10.00 s kapacitou 10 miestmiestnosť 112. V prípade potreby bude vypísaný aj neskorší termín 23.1. 2019. Nižšie nájdete podklady ku skúške:

Okruhy Dejiny slovenského výtvarného umenia, Druhá verejná sféra, Bourdieu, Street art, Okruhy, Výskum subkultúr

Zimný termín štátnic 2019

Katedra kulturológie oznamuje študentom, že zimný termín štátnic bol stanovený na piatok 25.1. 2019 od 9:00.

Zároveň pripomíname, že čo možno najskôr je potrebné na sekretariát katedry odovzdať vyplnenú prihlášku na štátne záverečné skúšky s riadnym vypísaním všetkých predmetov, z ktorých bude študent/ka štátnicovať.

Ďalej odporúčame postupovať podľa pokynov uvedených na podstránke Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov.

Deň otvorených dverí na Fif UK

Pre záujemcov a záujemkyne o štúdium na Fif UK v Bratislave pripravila fakulta bohatý program dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 26.1. 2019 v čase od 10:00 do 14:00.

Katedra kulturológie do programu prispeje aktivitou Kulturológia pátra po..., v rámci ktorej budete mať možnosť si precvičiť schopnosť klásť otázky, aktívne počúvať druhých a dozvedieť sa viac o vedeckých postupoch v kulturológii. Aktivita sa uskutoční v čase 11:15-12:00 v budove na Gondovej 2 v miestnosti G8 (nie teda v sídle katedry) a zopakuje sa v čase 13:00-13:45.

Paralelne bude v sídle katedry (Štúrova ulica 9, 1. poschodie vľavo po vstupe do budovy) prebiehať v čase 11:00-12:00 videoprezentácia a voľná diskusia s členmi katedry s možnosťou klásť otázky ohľadom štúdia. Od 12:15-12:45 sa tu uskutoční prezentácia aktivít katedry spojená s videoprojekciou a besedou.

Členovia a členky katedry budú záujemcom k dispozícii pre prípadné otázky na oboch miestach do 14:00.

Viac informácií a kompletný program nájdete tu, prípadne navštívte naše webové stránky kulturologia.sk, či facebook - fb stránkafb skupina.

Tešíme sa na všetkých záujemcov o štúdium kulturológie na Fif UK v Bratislave!

Zmena konzultačných hodín dr. Chovancovej

Mgr. Petra Chovancová. PhD. oznamuje študentom, že jej konzultačné hodiny budú v aktuálnom skúškovom období prebiehať len po dohode e-mailom na Petra.Chovancova@uniba.sk

Zverejnenie priemerov potrebných pre získanie prospechového štipendia za ZS 2017/2018

Sociálny referát Fif UK zverejnil priemery potrebné pre dosiahnutie prospechového štipendia za zimný semester AR 2017/2018. Pre odbor kulturológia je stanovený najvyšší možný priemer 1,21. Výšku priemeru si môžete skontrolovať v AISe.

Ďalšie podmienky získania štipendia a viac informácii nájdete tu.

Otvorené prihlasovanie na Erazmus+

Od 21.11. 2018 do 28.2. 2019 je otvorené prihlasovanie na Erazmus+ mobilitu (štúdium) a Erazmus+ stáž študenta.

Viac informácii o procese podávania prihlášok a náležitostiach nájdete na tejto podstránke, prípadne u katedrového koordinátora Mgr. Petra Pivodu.

Nové podstránky s informáciami pre študentov o štruktúre a zápise predmetov

Študentom dávame do pozornosti nové podstránky pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, kde nájdete informácie o konkrétnych predmetoch, ich zápise, počtoch kreditov a štruktúre ich delenia do jednotlivých blokov.