Aktuality a oznamy

Štátne záverečné skúšky v AR 2021/2022 (letný termín)

Oznamujeme študentom odboru kulturológia, že ŠZS sa budú konať v termíne 15. – 17. júna 2021. Na štátne skúšky na oboch stupňoch štúdia sa študenti prihlasujú výlučne online v termíne od 03. do 07. mája 2021 podľa pokynov študijného oddelenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktoré sú prehľadne uvedené tu.  

Žiadame všetkých študentov, ktorí sa rozhodli vykonať ŠZS v tom termíne, aby do 01. júna 2021 oznámili formu svojej účasti na ŠZS (online alebo prezenčne) študijnej poradkyni programu kulturológia, Doc. Slušnej mailom. Ak tak študent v stanovenom termíne neurobí a prihlási sa na letný termín ŠZS, bude to považované za vyjadrenie súhlasu s prezenčnou účasťou na ŠZS. Harmonogram a zaraďovanie študentov na konkrétny čas a deň konania štátnej skúšky zverejníme v júni 2021, harmonogram bude na stránke programu kulturológie. Prosíme študentov, ktorí konajú opakovanú ŠZS alebo obhajobu záverečnej práce, aby rešpektovali aktuálne pokyny vedenia fakulty.

Vzhľadom na končiacu akreditáciu odboru kulturológia dôrazne odporúčame študentom bakalárskeho i magisterského stupňa, aby si zbytočne neodkladali vykonanie ŠZS, nakoľko posledným dátumom na ukončenie štúdia v akreditovanom programe je 31. 8. 2022. 

Informácie o prihlásení na štátne skúšky, spôsob prihlasovania i spôsob účasti nájdete na stránkach fakulty

Postup odovzdávania a hodnotenia záverečnej práce nájdete na stránkach fakulty

O ďalších náležitostiach spojených s odovzdaním titulných listov a licenčných zmlúv budeme končiacich študentov informovať prostredníctvom oznamu na tejto stránke i zasielaním mailov.

Štipendium Martina Filka prvýkrát na MK SR

Inštitút kultúrnej politiky dáva do pozornosti možnosť prihlásenia sa o štipendium Martina Filka, do ktorého sa prvýkrát zapojilo aj Ministerstvo kultúry SR. Štipendium ponúka možnosť preplatenia študijných nákladov na prestížnych zahraničných univerzitách, za záväzok odpracovať po absolvovaní tri roky na vybraných pozíciách v štátnej správe.

Pre záujemcov o štipendium ponúka Ministerstvo kultúry dve pracovné miesta, z nich jedno je analytické miesto na IKP. Prihláste sa do 05.5.2021. 


Viac o podmienkach poskytnutia štipendia tu 

 

Opustila nás pani Doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc.

S ľútosťou oznamujeme, že nás opustila pani Doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc. Od roku 1995 do roku 2002 viedla Katedru kulturológie. Svojím odborným pôsobeným výrazne prispela k obohateniu slovenskej vedy a k etablovaniu kulturológie ako moderného odboru. Svojou pedagogickou činnosťou formovala u viacerých generácií vnímavosť voči rozmanitým prejavom kultúry. 

Česť jej pamiatke. 

Foto 

Parte

Informácie k ďalšiemu zabezpečeniu štúdia kulturológie na fakulte

Aktuálne informácie k súčasnej situácii nájdete na hlavnej stránke.

Zmena poštovej adresy Filozofickej fakulty UK

Dávame do pozornosti novú poštovú adresu Filozofickej fakulty, teda aj Katedry kulturológie. Nová poštová adresa je: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1.

Zmena je už uvedená aj na podstránke kontaktov katedry.

Upozornenie na zmenu čísla a názvu odboru do titulného listu záverečnej práce

Upozorňujeme študentov a študentky, že od 1.9.2019 došlo k zmene názvu sústavy študijného odboru kulturológia a jeho čísla. Po novom kulturológiu nahradil študijný odbor Vedy o umení a kultúre s číslom odboru 8110.

Zmenu prosím zohľadnite pri vypĺňaní titulného listu záverečnej práce. Jeho vzor nájdete na tejto podstránke medzi dokumentami v pravom stĺpci.

Nové podstránky s informáciami pre študentov o štruktúre a zápise predmetov

Študentom dávame do pozornosti nové podstránky pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, kde nájdete informácie o konkrétnych predmetoch, ich zápise, počtoch kreditov a štruktúre ich delenia do jednotlivých blokov.