Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra kulturológie

Kulturológia je moderný odbor integrujúci a syntetizujúci poznatky vied o kultúre, človeku a spoločnosti.

Štúdium kulturológie je založené na širokom odborovom základe a možnostiach individuálnej profilácie študentov. Študenti získavajú znalosti z dejín a určujúcich trendov kulturologického skúmania, kultúrnej a sociálnej antropológie, sociológie a filozofie kultúry a dejín jednotlivých druhov umenia, estetiky, ekonomiky kultúry, manažérstva a marketingu v kultúre, práva a legislatívy v kultúre.

Študijný odbor kulturológia sa formoval až po zmene politicko-spoločenských pomerov v roku 1989, ale už v roku 1975 bolo založené ako súčasť Katedry estetiky a vied o umení Oddelenie teórie kultúry, ktoré sa venovalo príprave odborníkov pre oblasť kultúry. Pracovníci oddelenia hľadali pri pomenovaní nového vedeckého pracoviska a neskôr i nového odboru inšpiráciu v registri vedných odborov UNESCO  a rozhodli sa zmeniť jeho názov na kulturológiu.
Samostatná Katedra kulturológie vznikla v roku 1995.

V nasledujúcom období podľa vzoru nášho študijného odboru a v spolupráci s odborníkmi z nášho pracoviska formovali svoje programy aj partnerské pracoviská z ostatných slovenských univerzít.

“Kultúra je celok tvorby, difúzie a konzumu produktov tvorivého ľudského ducha v oblasti umení a poznatkov.”
Viera Gažová, Úvod do kulturológie

Kultúra je univerzálny ľudský fenomén, špecifická ľudská činnosť, ktorá nie je vlastná iným biologickým formám života. Kultúra z univerzálneho hľadiska je teda najvýznamnejším znakom, ktorým sa človek odlišuje od ostatných živočíchov.
Na kultúru môžeme nazerať ako na zvláštny spôsob života rôznych skupín ľudí. Jednotlivé lokálne kultúry predstavujú jedinečné a neopakovateľné konfigurácie artefaktov, sociokultúrnych regulatívov, ideí, symbolických systémov a kultúrnych inštitúcii typických pre určitú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. V tomto chápaní kultúry je zdôraznená idea mnohosti kultúr – kultúrny pluralizmus ako i potreba komunikácie kultúr.

„Kultúra by sa mala považovať za súbor svojráznych duchovných a materiálnych zvláštností, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu, a (že) okrem umenia a literatúry zahŕňa aj spôsoby života, spôsoby spolužitia, hodnotové systémy, tradície a presvedčenia.“ UNESCO

Kulturológia sa primárne zameriava na štúdium kultúry. Kultúra je zložitým, kreatívnym, dynamickým a neustále meniacim sa procesom. Z tohto dôvodu je predmet štúdia ťažké zhrnúť jedným slovom alebo vetou. V kultúre sa totiž neustále objavujú nové prvky, či trendy v podobe objavov inovácií, vynálezov, alebo “kultúrnych výpožičiek”.

“Kultúra je to, čo umožňuje bohatý sociálny život na vysokej úrovni, konštituujúci ľudstvo ako celok, jeho zvyky, štýl, vkus, sviatky, rituály, bohov – všetko, čo viaže jednotlivcov ku skupine, ku koreňom, čo ich včleňuje do komunity, ktorá je vyjadrením ich spoločnej vôle a myslenia, viaže ich k ľuďom, tvoriacim morálnu jednotu.”  Allan Bloom: The Closing of the American Mind

Absolventi Katedry kulturológie musia byť pripravení tak, aby vedeli vnímať potenciál inovácií, ale aj oceňovať a ochraňovať všetko, čo je súčasťou tradície a dedičstva.