Katedra kulturológie

Kulturológia je moderný odbor integrujúci a syntetizujúci poznatky vied o kultúre, človeku a spoločnosti.

Štúdium kulturológie je založené na širokom odborovom základe a možnostiach individuálnej profilácie študentov. Študenti získavajú znalosti z dejín a určujúcich trendov kulturologického skúmania, kultúrnej a sociálnej antropológie, sociológie a filozofie kultúry a dejín jednotlivých druhov umenia, estetiky, ekonomiky kultúry, manažérstva a marketingu v kultúre, práva a legislatívy v kultúre.

Študijný odbor kulturológia sa formoval až po zmene politicko-spoločenských pomerov v roku 1989, ale už v roku 1975 bolo založené ako súčasť Katedry esteticky a vied o umení Oddelenie teórie kultúry, ktoré sa venovalo príprave odborníkov pre oblasť kultúry. Pracovníci oddelenia hľadali pri pomenovaní nového vedeckého pracoviska a neskôr i nového odboru inšpiráciu v registri vedných odborov UNESCO  a rozhodli sa zmeniť jeho názov na kulturológiu.
Samostatná Katedra kulturológie vznikla v roku 1995.

V nasledujúcom období podľa vzoru nášho študijného odboru a v spolupráci s odborníkmi z nášho pracoviska formovali svoje programy aj partnerské pracoviská z ostatných slovenských univerzít.

“Kultúra je celok tvorby, difúzie a konzumu produktov tvorivého ľudského ducha v oblasti umení a poznatkov.”
Viera Gažová, Úvod do kulturológie

Kultúra je univerzálny ľudský fenomén, špecifická ľudská činnosť, ktorá nie je vlastná iným biologickým formám života. Kultúra z univerzálneho hľadiska je teda najvýznamnejším znakom, ktorým sa človek odlišuje od ostatných živočíchov.
Na kultúru môžeme nazerať ako na zvláštny spôsob života rôznych skupín ľudí. Jednotlivé lokálne kultúry predstavujú jedinečné a neopakovateľné konfigurácie artefaktov, sociokultúrnych regulatívov, ideí, symbolických systémov a kultúrnych inštitúcii typických pre určitú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. V tomto chápaní kultúry je zdôraznená idea mnohosti kultúr – kultúrny pluralizmus ako i potreba komunikácie kultúr.

„Kultúra by sa mala považovať za súbor svojráznych duchovných a materiálnych zvláštností, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu, a (že) okrem umenia a literatúry zahŕňa aj spôsoby života, spôsoby spolužitia, hodnotové systémy, tradície a presvedčenia.“ UNESCO

Kulturológia sa primárne zameriava na štúdium kultúry. Kultúra je zložitým, kreatívnym, dynamickým a neustále meniacim sa procesom. Z tohto dôvodu je predmet štúdia ťažké zhrnúť jedným slovom alebo vetou. V kultúre sa totiž neustále objavujú nové prvky, či trendy v podobe objavov inovácií, vynálezov, alebo “kultúrnych výpožičiek”.

“Kultúra je to, čo umožňuje bohatý sociálny život na vysokej úrovni, konštituujúci ľudstvo ako celok, jeho zvyky, štýl, vkus, sviatky, rituály, bohov – všetko, čo viaže jednotlivcov ku skupine, ku koreňom, čo ich včleňuje do komunity, ktorá je vyjadrením ich spoločnej vôle a myslenia, viaže ich k ľuďom, tvoriacim morálnu jednotu.”  Allan Bloom: The Closing of the American Mind

Absolventi Katedry kulturológie musia byť pripravení tak, aby vedeli vnímať potenciál inovácií, ale aj oceňovať a ochraňovať všetko, čo je súčasťou tradície a dedičstva.

Cultural studies is a modern department integrating and synthesizing knowledge about the culture of science, man and society.
The study of cultural studies is based on broad based trade union and the possibilities for profile students. Students acquire knowledge of the history and identifying trends culturological investigations, cultural and social anthropology, sociology and philosophy of culture and history of the arts, aesthetics, economy, culture, management and marketing in culture, law and legislation in the culture.