Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

UNIcert® III

Medzinárodný vzdelávací a certifikačný program UNIcert® III je jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý

  • poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy,

  • umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na pokročilej úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka (podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky),

  • podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a

  • osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov,

Katedra jazykov FiF UK v Bratislave získala akreditáciu pre výučbu dvoch jazykových programov:
anglický a nemecký odborný jazyk pre spoločenskovedné (nefilologické) disciplíny na úrovni C1 (UNIcert® III). Akreditáciu katedre udelil v roku 2006, 2009 a 2012 Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE).

Certifikát vydáva Katedra jazykov FiF UK, signuje ho dekan FiF UK.

                         Text na zadnej strane certifikátu:

Tento certifikát bol akreditovaný Inštitútom pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE) ako UNIcert® úroveň III (z úrovní I až IV). UNIcert® III zodpovedá úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Jazykový certifikát Angličtina/Nemčina pre spoločenské vedy osvedčuje úspešné absolvovanie vzdelávacieho programu v príslušnom cudzom jazyku (120 kontaktných hodín) na Katedre jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Absolvent ovláda všeobecný a odborný jazyk na pokročilej úrovni. Dokáže efektívne komunikovať v rôznych situáciách a o vybraných odborných témach s použitím adekvátnych jazykových prostriedkov. Dosiahnutá jazyková úroveň potvrdzuje vysokú spôsobilosť absolventa študovať a/alebo pracovať v anglicky hovoriacom prostredí.

 Katedra jazykov FiF UK v Bratislave vypisuje termín

ZÁVEREČNÉHO KURZU
a
ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 
UNICERT
® III

na získanie certifikátu UNICERT® III v dvoch moderných cudzích jazykoch

1. Anglický jazyk

pre humanitné a spoločenské vedy

2. Nemecký jazyk

            pre humanitné a spoločenské vedy             

ANGLICKÝ JAZYK

Kurz a skúška budú prebiehať v dvoch termínoch:

Kurz 

piatok 18. 10. 2019

piatok 25.10. 2019

14:10-16:40*

14:10-16:40*

 

Konzultácie

4 hodiny (podľa potreby frekventantov
a podľa rozvrhu učiteľov)

 

Záverečná skúška

 

a) test: piatok 22. 11. 2019

 08:30, 

 príp. od 14:10

b) ústna skúška: piatok 29. 11. 2019

09:00 - 13.00** 

 

 


(*Ak budú všetci prihlásení účastníci môcť, tak stretnutie môže byť v čase 9.00-11.30.)

(**Podľa počtu účastníkov ústna skúška môže byť v dvoch blokoch.)

2. NEMECKÝ JAZYK

Kurz a skúška budú prebiehať podľa dohody s vyučujúcimi

Cena kurzu a skúšky: 60 € 

Študijný materiál: 10 €

Spolu: 70 €

Účasť na kurze a záverečnej skúške je podmienkou na získanie certifikátu UNIcert®III.

Odporúčanie:

Prihlásiť sa môžu študenti nefilologických odborov FiF UK, ktorí absolvovali na Katedre jazykov štyri semestre v cieľovom jazyku. Záverečnú skúšku UNIcert® III odporúčame najmä tým študentom, ktorí v kurze odborný jazyk spoločenských vied dosiahli výsledky A a B (C len na základe súhlasu predchádzajúceho vyučujúceho).

Záväznú prihlášku treba odovzdať na sekretariáte Katedry jazykov FiF UK (Gondova 2, č. dverí 336) do 4. októbra 2019. Prihlášku môžete nechať aj v podateľni fakulty (pre Katedru jazykov) alebo ju poslať na adresu: Katedra jazykov FiF UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Môžete ju poslať aj mailom svojmu pôvodnému vyučujúcemu AJ alebo NJ.

Platiť sa bude prevodom na účet Katedry jazykov. Termín úhrady platby je 4. 10. 2019. Na kurz prineste potvrdenie o zaplatení – kópiu príkazu na úhradu.

Informácie pre platbu prevodom:

IBAN: SK3681800000007000083100. Variabilný symbol: 14.