Tvorívé písanie pre učiteľov

Vážené študentky, vážení študenti magisterského stupňa učiteľských programov,

 

dovoľujem si Vás informovať o možnosti absolvovať kurz Tvorivé písanie 1 a 2, ktorý bude prebiehať blokovou formou PRED začiatkom výučby v zimnom a letnom semestri.

 

  • Kurz Tvorivé písanie pre učiteľov 1  môžete absolvovať v 4-dňovom bloku pred zimným semestrom (utorok – piatok 14.-17. 9. 2021) po 6,5 hodinách (9.00-10.30, 10.40 - 12.10, 13.00-14.50) v miestnosti St 205 (Štúrova ulica, č. 9) – prezenčne za 3 kredity (max. počet prihlásených: 25).

 

Na kurz je potrebné sa prihlásiť mailom priamo u vyučujúcej predmetu - Doc. PhDr. Věry Eliašovej, PhD.: viera.eliasovauniba.sk v termíne do 13. 9. 2021.

 

S tvorivým písaním sa zoznámite tak prostredníctvom kľúčových teoretických východísk, ako aj – a najmä – praktických metodických postupov, cvičení a etúd. Kurz umožní získať rámcové predstavy o tom, čo je tvorivosť, aké sú jej prejavy a zásady jej rozvíjania u študentov. Pomôže osvojiť si bádateľsko-experimentátorské postupy autorského písania a kritickej reflexie napísaných textov. Hodnotí sa výber z portfólia vlastných textov napísaných počas kurzu. Kurzy v slovenčine vedie Doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.: viera.eliasovauniba.sk

 

  • Kurz Tvorivé písanie pre učiteľov 2  môžete absolvovať v 4-dňovom bloku pred letným semestrom (utorok – piatok 8.-11.2. 2022) po 6,5 hodinách (9.00-10.30, 10.40 - 12.10, 13.00-14.50) v miestnosti St 205 (Štúrova ulica, č. 9) – prezenčne za 3 kredity (max. počet prihlásených: 25).

 

Na kurz je potrebné sa prihlásiť mailom priamo u vyučujúcej predmetu - Doc. PhDr. Věry Eliašovej, PhD.: viera.eliasovauniba.sk v termíne do 7. 2. 2022.

 

Kurz umožní získať rámcové predstavy o niektorých naratívnych postupoch, zamerať sa na proces tvorby textu, nielen na jeho výsledok, chápať rolu učiteľa ako rolu pomocníka uľahčujúceho študentovi tvorivý proces, vytvárať čo najviac podnetov, ktoré provokujú, stimulujú, aktivizujú prejavy tvorivosti a vedieť aplikovať získané poznatky vo vlastnej akademickej i tvorivej činnosti. Hodnotí sa výber z portfólia vlastných textov napísaných počas kurzu. Kurzy v slovenčine vedie

Doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.: viera.eliasovauniba.sk

 

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie kurz prebehne online formou.

 Základné informácie:

Forma výučby: jazykové cvičenie

Rozsah výučby: blokovo

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%

Počet kreditov: 3

Cieľ predmetu: Kurz sa orientuje na didaktické aspekty tvorivého písania ako metódy aplikovateľnej vo vyučovaní materinského a cudzieho jazyka a literatúry a ostaných humanitných predmetov na rôznych stupňoch vzdelávania.  S tvorivým písaním sa študenti v rámci kurzu zoznámia tak prostredníctvom kľúčových teoretických východísk, ako aj – a najmä – praktických metodických postupov, cvičení a etúd.

Výsledok učebného procesu: Študenti by mali a) získať rámcové predstavy o tom, čo je tvorivosť, aké sú jej prejavy a zásady jej rozvíjania u žiakov/študentov; b) osvojiť si niektoré postupy zdokonaľovania pisateľských, literárnych a tvorivostných kompetencií; c) byť schopní kriticky reflektovať tvorivý proces a tvorivé produkty;d) vedieť aplikovať získané poznatky vo vlastnej akademickej i tvorivej činnosti.

Významné obsahové prvky predmetu:

  • tvorivosť a možnosti jej rozvoja; synergia pôsobenia jazyka, literatúry a tvorivostných postupov v edukácii,
  • techniky rozvíjajúce laterálne myslenie, metaforické vyjadrovanie a predstavivosť,
  • techniky zamerané na generovanie nápadov a hľadanie tém; na tvorbu a finalizáciu textu,
  • techniky napomáhajúce redukciu, expanziu, transformáciu textu
  • techniky orientované na recepciu a tvorbu kratších textov veršového a prozaického charakteru,
  • hodnotenie písomných produktov.

Niekoľko referencií od študentov v ankete: 

„Tento predmet hodnotím veľmi pozitívne a odporúčam ho všetkým študentom učiteľstva. Toto bol predmet vyslovene o tvorivosti a kreativite, nie o učení sa veľa faktografických údajov. Študent zistí, že dokáže tvorivo písať v rôznych žánroch a formách.“ 

„Tento predmetom bol revolúciou v mojom študentskom živote. Málokedy som sa tak tešil na predmet a na domáce úlohy ako tu. Oceňujem "kreativitu" a originálnosť, pútavosť, ľudský prístup a pochopenie pri "deficite kreativity". K tomuto predmetu som sa dostal na odporúčanie a sám som ho už odporúčal ďalším. Naučil som sa akceptovať svoju spontánnosť a svoje myšlienky a písať si len tak sám pre seba ako prejav psychohygieny. Jedno veľké ĎAKUJEM. “

„V tomto semestri pre mňa určite najužitočnejší a najzaujímavejší predmet - praktické cvičenia, trocha užitočnej teórie a relevantný feedback. Čo viac si môže človek priať.“

„Určite by som ho odporúčala každému, aj tomu najnetvorivejšiemu človeku. Lebo po absolvovaní tohto predmetu si aj ten najnetvorivejší človek na svete uvedomí, že je vlastne naozaj kreatívny a prekvapí sám seba textami, ktoré počas semestra na tomto predmete vytvorí. Nehovoriac o tom, že tieto zručnosti bude schopný absolvovať pri písaní akýchkoľvek textov. Ďakujem za tento predmet.“

„Výborný predmet, otvorí človeku dvere do nových dimenzií myslenia “

„Veľmi podnetný predmet. Ukázať ako sa hodnotí tvorivosť je skvele. Plus prebudí v človeku také tvorivé schopnosti o akých ani nevedel.“

„Veľmi zaujímavé témy a cvičenia, ktoré v budúcnosti určite využijem.“