Sylaby kurzov Odborná nemčina

ODBORNÁ NEMČINA 1 - 4 (ON1 - ON4)

Inštitúcia: Katedra jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Úroveň: minimálna východisková úroveň B1

Rozsah výučby: 112 vyučovacích hodín (4 semestre)

VŠEOBECNÉ CIELE

Cieľom odbornej jazykovej prípravy (OJP) je získanie všestrannej jazykovej kompetencie adekvátnej špecifickému akademickému kontextu. V popredí záujmu sú vedomosti, znalosti a kompetencie v oblasti odborného štýlu humanitných vied, dôležité z hľadiska univerzitného štúdia, budúcich profesijných potrieb, ako aj pre absolvovanie študijného pobytu na zahraničnej univerzite.

Úroveň dosiahnutých jazykových znalostí a kompetencií má umožniť študentom:

a) získavať odborné informácie z cudzojazyčných zdrojov (odborná literatúra, elektronické médiá),

b) na základe práce s textom rozvíjať vedomosti študovaného odboru,

c) vytvárať predpoklady pre produkciu vecných a najmä odborných komunikátov v písomnej a ústnej forme,

d) budovať komunikačné kompetencie pre verejnú prezentáciu výsledkov vlastnej odbornej činnosti,

e) rozvíjať študijné kompetencie potrebné k vysokoškolskému štúdiu; pripraviť sa na prípadné vysokoškolské štúdium v cudzojazyčnom prostredí,

f) prakticky uplatňovať empatiu a toleranciu k interkultúrnym rozdielom.

Program sa sústreďuje najmä na rozvoj komunikačných jazykových kompetencií, ktoré si študenti osvojujú prostredníctvom riešenia komunikačných úloh (a prostredníctvom  práce s textom). Na ich splnenie sa musia používatelia jazyka zapájať do jazykových činností a ovládať komunikačné stratégie. Individualizácia učebného procesu predpokladá modifikovaný vzťah študenta a učiteľa a vyžaduje väčšiu aktivitu študenta a jeho samostatnú prácu. Do procesu vyučovania sa preto integrujú rôzne stratégie autonómneho učenia sa.

Texty, s ktorými sa v kurzoch ON pracuje, reprezentujú rozličné štýly v spoločenských a humanitných vedách. Súčasťou práce s textom je oboznámenie sa s charakteristickými znakmi náučného/odborného štýlu  v písomnej a ústnej podobe.

Tematické zameranie seminárov jednotlivých kurzov ON sa počas všetkých štyroch semestrov prispôsobuje konkrétnemu študijnému programu. Súčasťou jazykového kurzu je aj projektová práca študentov zameraná na odbornú tému. Projekt plní funkciu záverečnej skúšky a pozostáva z písomnej a ústnej časti. V písomnej podobe študenti predkladajú obsah a štruktúru projektu formou stanovených textových žánrov. Ústna prezentácia projektu je spojená s diskusiou a prednesie sa na simulovanej konferencii.

ŠPECIFICKÉ CIELE

 

1. ročník:

Študent je po absolvovaní maturity z cudzieho jazyka na strednej škole spravidla na úrovni B1[1].

V procese cudzojazyčnej výučby v 1.  ročníku sa naučí:

 • ako postupovať pri kritickej analýze a interpretácii odborných textov,
 • identifikovať hlavné myšlienky a oporné detaily v textoch,
 • rozpoznávať signálne výrazy a ich funkcie v odborných textoch,
 • sumarizovať texty,
 • osvojiť si a aktívne používať výrazové prostriedky typické pre akademické prostredie,
 • správne formulovať výklad pojmov,
 • zvládnuť techniku enumeračných odsekov,
 • zvládnuť textotvorné postupy komparatívno-kontrastných textov,
 • transformovať grafický materiál na súvislý text,
 • prezentovať vlastné názory a zdôvodnenia,
 • aplikovať v správnej podobe vybrané gramatické štruktúry.

2. ročník:

Počas 2. ročníka je výučba v kurzoch Odbornej nemčiny (ON3 a ON4) orientovaná na dosiahnutie vyššej jazykovej úrovne[2].

Študent si v priebehu 2. ročníka osvojí:

 • používanie odbornej slovnej zásoby/terminológie,
 • postupy pri parafrázovaní, 
 • uplatňovanie citácií a odkazov na informačné zdroje,
 • stratégie pri tvorbe argumentačného textu,
 • formulovanie otázok v dotazníku,
 • tvorbu akademických definícií (jednoduchých aj rozšírených),
 • postupy pri tvorbe krátkych odborných textov (napr. abstrakt),
 • význam a používanie náročných gramatických štruktúr,
 • prezentačné spôsobilosti a jazykové prostriedky potrebné na prezentovanie odbornej témy vrátane diskusie.

LITERATÚRA:

KANICHOVÁ, R., VLČKOVÁ, V. 2011. Deutsch für Humanwissenschaften. UNIcert® III. Univerzita Komenského : Bratislava.
KANICHOVÁ, R., VLČKOVÁ, V. 2011. Deutsch für Humanwissenschaften II. UNIcert® III. Univerzita Komenského : Bratislava, 2014.
KANICHOVÁ, R., PALLAY, R., VLČKOVÁ, V. Grammatik für Humanwissenschaften. Ein Lehr- und Übungsbuch. Bratislava : Univerzita  Komenského, 2011.
Mittelpunkt B2/C1. Redemittelsammlung. Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2011.
Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben. Studienbegleitender Deutschunterricht B2/C1. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2004.


[1] Vzhľadom na nerovnonernú úroveň jazykových kompetencií študentov prichádzajúcich zo stredných škôl  rozmanitý status OJP (povinný, povinne voliteľný alebo voliteľný predmet) výučba sa prispôsobuje aktuálnej úrovni študentov.

[2] Vzhľadom na nerovnonernú úroveň jazykových kompetencií študentov prichádzajúcich zo stredných škôl a  rozmanitý status OJP (povinný, povinne voliteľný alebo voliteľný predmet) výučba sa prispôsobuje aktuálnej úrovni študentov.