Sylaby kurzov Odborná angličtina

ODBORNÁ ANGLIČTINA 1 – 4 (OA1 – OA4)

Inštitúcia: Katedra jazykov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava

Úroveň: minimálna východisková úroveň B1

Rozsah výučby: 112 vyučovacích hodín (4 semestre)

VŠEOBECNÉ CIELE

Cieľom odbornej jazykovej prípravy (OJP) je získanie všestrannej jazykovej kompetencie adekvátnej špecifickému akademickému kontextu. V popredí záujmu sú vedomosti, znalosti a kompetencie v oblasti odborného štýlu humanitných vied, dôležité z hľadiska univerzitného štúdia, budúcich profesijných potrieb, ako aj pre absolvovanie študijného pobytu na zahraničnej univerzite.

Úroveň dosiahnutých jazykových znalostí a kompetencií má umožniť študentom:

a) získavať odborné informácie z cudzojazyčných zdrojov (odborná literatúra, elektronické médiá),

b) na základe práce s textom rozvíjať vedomosti študovaného odboru,

c) vytvárať predpoklady pre produkciu vecných a najmä odborných komunikátov v písomnej a ústnej forme,

d) budovať komunikačné kompetencie pre verejnú prezentáciu výsledkov vlastnej odbornej činnosti,

e) rozvíjať študijné kompetencie potrebné k vysokoškolskému štúdiu; pripraviť sa na prípadné vysokoškolské štúdium v cudzojazyčnom prostredí,

f) osvojiť si stratégiu celoživotného jazykového a odborného vzdelávania,

g) prakticky uplatňovať empatiu a toleranciu k interkultúrnym rozdielom.

Program sa sústreďuje najmä na rozvoj komunikačných jazykových kompetencií, ktoré si študenti osvojujú prostredníctvom riešenia komunikačných úloh a prostredníctvom práce s textom. Na ich splnenie sa musia používatelia jazyka zapájať do jazykových činností a ovládať komunikačné stratégie. Individualizácia učebného procesu predpokladá modifikovaný vzťah študenta a učiteľa a vyžaduje väčšiu aktivitu študenta a jeho samostatnú prácu. Do procesu vyučovania sa preto integrujú rôzne stratégie autonómneho učenia sa.

Texty, s ktorými sa v kurzoch OA pracuje, reprezentujú rozličné štýly v spoločenských a humanitných vedách. Súčasťou práce s textom je oboznámenie sa s charakteristickými znakmi náučného/odborného štýlu  v písomnej a ústnej podobe.

Tematické zameranie seminárov jednotlivých kurzov OA sa počas všetkých štyroch semestrov prispôsobuje konkrétnemu študijnému programu.

Štvorsemestrálny program sa ukončí záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Študent v písomnej podobe predkladá štruktúrovaný projekt zameraný na odbornú tému z oblasti svojho študijného programu, ktorý formou ústnej prezentácie spojenej s diskusiou prednesie na simulovanej konferencii.

ŠPECIFICKÉ CIELE

1. ročník:

Študent, ktorý je po absolvovaní maturity z cudzieho jazyka na strednej škole spravidla na úrovni B1, sa po ukončení výučby v rozsahu 2 semestrov (OA1, OA2) posunie o úroveň vyššie[1].

V procese cudzojazyčnej výučby v 1. ročníku sa študent učí:

 • rozpoznávať a tvoriť akademické definície (jednoduché aj rozšírené),
 • ako postupovať pri kritickej analýze a interpretácii odborných textov,
 • identifikovať hlavné myšlienky a oporné detaily v textoch,
 • techniku enumeračných odsekov,
 • textotvorné postupy komparatívno-kontrastných a príčinno-následných textov,
 • rozpoznávať signálne výrazy a ich funkcie v odborných textoch,
 • ako postupovať pri parafrázovaní, 
 • sumarizovať texty,
 • prezentovať vlastné názory a zdôvodnenia.

2. ročník:

Počas 2. ročníka je výučba v kurzoch Odbornej angličtiny (OA3 a OA4) orientovaná na dosiahnutie jazykovej úrovne B2, B2+, respektíve C1[2].

Študent si v priebehu 2. ročníka osvojuje:

 • postupy pri citácii a odkazovaní sa na informačné zdroje,
 • stratégie pri tvorbe argumentačného textu,
 • formuláciu otázok v dotazníku a interview,
 • transformáciu grafického materiálu na súvislý text,
 • transformáciu súvislého textu do grafickej podoby,
 • stratégie aktívneho účastníka diskusie,
 • postupy pri tvorbe vlastného prieskumu,
 • postupy pri tvorbe krátkych odborných textov (abstrakt, správa o prieskume),
 • techniky selektovania kľúčových slov,
 • prezentačné spôsobilosti s následnou schopnosťou verbálne prezentovať príspevok na odbornú tému
  vrátane diskusie.

LITERATÚRA:

WILLIAMS, J., BROWN, K., HOOD, S. Academic Encounters Level 3. Life in Society, Reading, Writing. Cambridge : CUP, 2012.
CERAMELLA, N., LEE, E. Cambridge English for the Media. Cambridge : CUP, 2013.
ESPESTH, M. Academic Encounters. Human Behaviour. Listening, Note Taking and Discussion. Cambridge : CUP, 1997.
GRUSSENDORF, M. English for Presentations. Plzeň : Fraus, 2008.
JORDAN, R. R. Academic Writing Course. Study Skills in English. Longman, 2004.
McCARTHY, M. & O`DELL, F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge : CUP, 2008.
OSHIMA, A., HOGUE, A. Writing Academic English. Longman, 1998.
PATERSON, K. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford : OUP, 2013.
PORTER, D. Check your Vocabulary for Academic English. 2008.
SANABRIA, K. Academic Encounters. Life in Society 3. Listening, Speaking. Cambridge : CUP, 2012.
SEAL, B. Academic Encounters. Human Behaviour. Reading, Study Skills, Writing. Cambridge : CUP, 2004.


[1] Vzhľadom na nerovnomernú úroveň jazykových kompetencií študentov prichádzajúcich zo stredných škôl a  rozmanitý status OJP (povinný, povinne voliteľný alebo voliteľný predmet) sa výučba prispôsobuje aktuálnej úrovni študentov.

[2] Vzhľadom na nerovnomernú úroveň jazykových kompetencií študentov prichádzajúcich zo stredných škôl a  rozmanitý status OJP (povinný, povinne voliteľný alebo voliteľný predmet) sa výučba prispôsobuje aktuálnej úrovni študentov.