Povinne voliteľné predmety

Odborná angličtina, odborná nemčina

Forma výučby: jazykové cvičenie

Rozsah výučby: týždenne  2 vyučovacie hodiny

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: 1. až 3. semester - priebežné hodnotenie 100%; 4. semester - priebežné hodnotenie 70%, záverečné hodnotenie 30%

Počet kreditov: 3

Cieľ predmetu: Osvojenie jazykových prostriedkov a získanie komunikačných kompetencií potrebných na odbornú komunikáciu v angličtine/nemčine. Študenti spoznajú a osvoja si kľúčové jazykové prostriedky (lexikálne a gramatické), štýly a žánre, ktoré majú zásadný význam pre úspešné zvládnutie procesov cudzojazyčnej komunikácie v špecifickom segmente odbornej sféry, ktorú predstavuje príprava na povolanie vo vysokoškolskom prostredí.

Významné obsahové prvky predmetu:

 • jazykové cvičenie zamerané na  utváranie  a upevňovanie komunikačnej kompetencie, ktorá prevláda v oblasti akademickej a odbornej komunikácie,

 • práca s modelovými  vecnými (populárno-náčnými, odbornými a vedeckými) textami so zreteľom na rozvíjanie rečových a písomných kompetencií charakteristických pre akademické prostredie,  

 • oboznámenie sa s lexikálno-gramatickými prostriedkami v odbornom štýle,

 • jazykové konvencie v akademickom prostredí,

 • nácvik prezentácie textu v odbornom štýle (zásady písomnej/ústnej prezentácie, lingvoštylistická stránka textu, neverbálne zložky komunikácie, ich význam a funkcie),

 • produkcia krátkych akademických textov,

 • problematika prekladu textu v odbornom štýle.

Vo výučbe sa uplatňuje štruktúrno-funkčný prístup k jazykovým javom.

Odborná angličtina pre politológov

Forma výučby: jazykové cvičenie

Rozsah výučby: týždenne  4 vyučovacie hodiny

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: 1. až 3. semester - priebežné hodnotenie 70%, záverečné hodnotenie 30%; 4. semester - priebežné hodnotenie 60%, záverečné hodnotenie 40%

Počet kreditov: 5

Cieľ predmetu: Získanie čitateľskej kompetencie pre oblasť politológie a rozvíjanie komunikačnej kompetencie pre oblasť vecnej komunikácie (nácvik diskusie, akademické písanie).

Výsledok učebného procesu: Študenti získajú základné kompetencie potrebné na recepciu odborných textov z oblasti politológie a na  produkciu vybraných textových žánrov.

Významné obsahové prvky predmetu:

 • cvičenia zamerané na rozvoj a upevňovanie čitateľskej kompetencie,
 • odborná slovná zásoba pre oblasť politológie,
 • lexikálno-gramatické prostriedky textu,
 • jazyk a jazykové konvencie  v akademickom prostredí,
 • práca s modelovými  vecnými textami so zreteľom na rozvíjanie rečových a písomných kompetencií pre akademické prostredie,
 • recepcia zložitejších odborných textov z oblasti politológie,
 • zopakovanie základnych gramatických štruktúr,
 • produkcia vybraných textových žánrov (napr. správa o prieskume, abstrakt, ap.),
 • prezentačné techniky a nácvik odbornej prezentácie v  akademickom prostredí.

Nemčina – jazyk prameňov pre študentov archívnictva a histórie

Forma výučby: jazykové cvičenie

Rozsah výučby: týždenne  4 vyučovacie hodiny

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%

Počet kreditov: 4

Cieľ predmetu: Získanie a upevnenie jazykových znalostí a komunikačných kompetencií  pre oblasť vecnej komunikácie. Študenti spoznajú a osvoja si kľúčové jazykové prostriedky (lexikálne a gramatické) a štýly a žánre, ktoré umožňujú úspešné zvládnutie procesov cudzojazyčnej komunikácie v oblasti spätej so štúdiom archívnictva a histórie.

Významné obsahové prvky predmetu:

 • cvičenia zamerané na rozvíjanie a upevňovanie komunikačnej kompetencie pre oblasť vecnej komunikácie v oblasti štúdia archívnictva a historických vied,
 • jazykové konvencie v akademickom prostredí,
 • problematika vecných textov – kompozícia, štýly,
 • práca s modelovým  vecnými textami so zreteľom na rozvíjanie rečových kompetencií v danom komunikačnom kontexte,
 • spoznávanie a osvojovanie si lexikálno-gramatických prostriedkov vecného textu,
 • spoznávanie a osvojovanie si lexikálno-gramatických prostriedkov vecného textu, 
 • príklady a funkcie neverbálnych zložiek textu (napr. mapa, graf, schéma, kresba),
 • nácvik prezentácie textu v odbornom štýle (pragmatický cieľ, lingvoštylistická stránka textu,  zásady písomnej/ústnej prezentácia),
 • vybrané otázky prekladu primárneho textového prameňa.

Nemčina pre študentov archeológie, archívnictva a klasických jazykov - úroveň A1

Forma výučby: jazykové cvičenie

Rozsah výučby: týždenne  4 vyučovacie hodiny

Spôsob hodnotenia a ukončenia predmetu: priebežne 100%

Počet kreditov: 4

Cieľ predmetu: Osvojenie si  jazykových prostriedkov a získanie komunikačných kompetencií potrebných na bežnú komunikáciu v nemeckom jazyku, v popredí sú témy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú každodenných procesov v živote jednotlivca i také, ktoré zachytávajú jednoduchý odborne zameraný diskurz.

Kurz je určený pre študentov archívnictva a histórie s nulovou, prípadne minimálnou znalosťou nemčiny.

Významné obsahové prvky predmetu:

 • spoznávanie a osvojovanie si
  • všeobecnej lexiky týkajúcej sa bežného každodenného života s možnosťou aplikácie v komunikačné situáciách spojených s akademickou sférou,
  • morfológie,
  • syntaxe – upevňovanie a rozširovanie znalostí o skladbe nemeckej vety,
 • osvojovanie a rozvíjanie kompetencií, ktoré umožňujú zvládnuť bežnú komunikáciu,
 • recipovanie informácií z jazykovo dostupných autentických textov alebo jednoduchších odborných textov,
 • produkovanie vybraných textových žánrov  v informačnom a opisnom štýle.