Kurz Tvorivé písanie

Tvorivé písanie pre učiteľov

Kurz približuje študentom možnosti využitia tvorivého písania v edukačnom procese, orientuje sa na didaktické aspekty tvorivého písania ako metódy aplikovateľnej vo vyučovaní nielen materinského alebo cudzieho jazyka a literatúry na rôznych stupňoch vzdelávania, ale aj rôznych humanitných a spoločenskovedných predmetov. Tvorivé písanie sa pritom chápe ako metóda tvorivého vyučovania a učenia sa, ktorá prispieva k rozvoju bádateľsko-experimentátorských tvorivostných kompetencií a k rozvoju osobnosti prostredníctvom sebavyjadrovania, sebapoznávania, sebareflexie a sebaučenia. S tvorivým písaním sa študenti v rámci kurzu zoznámia tak prostredníctvom kľúčových teoretických východísk, ako aj praktických metodických postupov, cvičení a etúd. Po skončení kurzu by študenti mali:

  • získať rámcové predstavy o tom, čo je tvorivosť, aké sú jej prejavy a zásady jej rozvíjania u žiakov/študentov;
  • osvojiť si niektoré postupy zdokonaľovania pisateľských, literárnych a tvorivostných kompetencií;
  • vedieť reflektovať tvorivý proces a tvorivé produkty;
  • vedieť aplikovať získané poznatky vo vlastnej akademickej i tvorivej činnosti.

 Na kurz sa môžu prihlásiť predovšetkým študenti študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov.

Kurz vedie: doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.