Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra jazykov Filozofickej Fakulty UK 

Adresa

Gondova 2, 3. poschodie

Sekretariát

Gabriela Púčiková

Miestnosť: G 336

Telefón: 02/59339434

E-mail: kjaz@fphil.uniba.sk

Korešpondenčná adresa

KJAZ FiF UK, Gondova 2, P.O. Box 32, 814 99 Bratislava

Vedúca katedry

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.

Miestnosť: G 338/A

Telefón: 02/59339472      

Študijná poradkyňa

PhDr. Milica Lacíková-Serdulová, PhD.

Miestnosť: G 334

Telefón: 02/59339417