UNIcert®

Medzinárodný projekt odbornej jazykovej prípravy UNIcert®

CERTIFIKÁT PROGRAMU JAZYKOVEJ VÝUČBY UNICERT® III

Medzinárodný vzdelávací a certifikačný program UNIcert® je jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý

·         poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy

·         umožňuje získať certifikát o pokročilej úrovni znalosti jazyka na úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka (podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky)

·         podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a

·         osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.


Rámcové smernice programu UNIcert® ako programu odbornej cudzojazyčnej prípravy vypracovalo Jazykové centrum Technickej univerzity v Drážďanoch a Asociácia univerzitných jazykových centier (Arbeitskreis der Sprachzentren) v  Nemecku v roku 1991. Tento program je reakciou na procesy zjednocovania Európy, nové formy spolupráce medzi európskymi univerzitami, najmä pokiaľ ide o programy študentských mobilít, a  na rastúcu internacionalizáciu obchodu, priemyselnej výroby, vedy a výskumu.

Cieľom  programu UNIcert® je:

  1. pripraviť študentov univerzít a vysokých škôl na odbornú jazykovú komunikáciu v medzinárodnom študentskom a  potenciálnom pracovnom prostredí,
  2. dosiahnuť štandardnosť, porovnateľnosť a transparentnosť v jazykovom vzdelávaní,
  3. poskytnúť budúcim zamestnávateľom indikátor komunikačnej kompetencie uchádzača o zamestnanie,
  4. zvýšiť „hodnotu“ absolventov univerzít a vysokých škôl na trhu práce.

Program výučby UNIcert® na Katedre jazykov FiF UK

V akademickom roku 2006/2007 sa Katedra jazykov FiF UK aktívne zapojila do medzinárodného programu odbornej jazykovej prípravy v rámci vzdelávacieho a certifikačného systému UNIcert®. Program výučby, skúšania a testovania, ktorý katedra vypracovala, vychádza z konkrétnych podmienok našej fakulty a  požiadaviek LUCE (Inštitút pre akreditáciu jazykových programov pre strednú Európu so sídlom v Bratislave). Program je spracovaný na úrovni III a zodpovedá stupňu C1 Európskeho referenčného rámca. Zahŕňa štyri semestre odbornej jazykovej prípravy podľa Harmonogramu štúdia na FiF UK a doplnkový kurz v 5. semestri,  ktorým sa realizuje požiadavka na rozsah hodinovej dotácie. Týmto kurzom sa završuje program odbornej jazykovej prípravy v rámci systému UNIcert®. Náklady spojené s výučbou, skúškou a  vydaním osvedčenia v 5. semestri si hradí študent. Osvedčenie sa vydáva na úradnom tlačive s vodotlačou.

Realizovať program UNIcert® a udeľovať osvedčenie UNIcert® môžu len vzdelávacie inštitúcie, ktorých učitelia cudzích jazykov sú členmi CercleS (www.cercles.org) prostredníctvom CASAJC/ CASALC (www.euba.sk, www.casalc.ff.cuni.cz) a  rešpektujú podmienky realizácie programu UNIcert®.