Štúdium

Cieľ kurzov odbornej jazykovej prípravy (OJP)

Hlavným cieľom kurzov OJP je pripraviť študentov FiF UK na základnú odbornú jazykovú komunikáciu v akademickej sfére a umožniť im dotvoriť si týmto spôsobom svoj odborný profil absolventa FiF UK. So zreteľom na Európsky referenčný rámec pre jazyky je základným východiskom cudzojazyčnej výučby stupeň B1 a pedagogický proces smeruje k dosiahnutiu stupňa B2. Ak je jazyková spôsobilosť študentov na vyššej úrovni, pedagogický proces túto odlišnosť zohľadňuje.

Obsahové zameranie kurzov OJP

Kurzy OJP nadväzujú na stredoškolskú všeobecnú jazykovú prípravu a dosiahnuté komunikačné kompetencie systematicky rozvíjajú a prehlbujú s cieľom položiť základy odbornej jazykovej komunikácie. Pozornosť sa sústreďuje na odborne zameraný jazykový prejav a získanie spôsobilosti komunikovať v odbornom štýle.  Dôraz sa kladie predovšetkým na: 

  • osvojovanie jazykových prostriedkov (slovnej zásoby a gramatiky) typických pre odborný štýl,
  • získanie spôsobilosti prakticky aplikovať jazykové znalosti pri práci s vybraným odborným textom,
  • získavanie znalostí z praktickej štylistiky, ktoré sú predpokladom na produkciu vybraných žánrov charakteristických pre odborný štýl,
  • poskytnutie návodu na autonómne rozvíjanie individuálnej komunikačnej kompetencie a jej uplatnenie v rámci špecificky orientovanej komunikácie v profesionálnej sfére.

Kurzy OJP sú prispôsobené medzinárodnému programu výučby moderných jazykov UNIcert®, čím vyhovujú aj ako jazyková príprava na výmenné programy so zahraničnými univerzitami.

Zapisovanie  kurzov moderných jazykov

Študenti jednotlivých programov na FIF UK si v rámci OJP môžu zvoliť jeden moderný jazyk (angličtinu alebo nemčinu) ako povinne voliteľný predmet, ktorý absolvujú počas štyroch semestrov, pokiaľ im materská katedra neurčila niektorý z uvedených jazykov ako povinný (napr. študenti PO a SO si zapisujú angličtinu, študenti HI a AI si zapisujú nemčinu, študenti románskych jazykov si zapisujú španielčinu).