Projekty

Účasť na medzinárodných projektoch

Projekt Erazmus + „Praxisorientierte Erweiterung der Curricula im Fach Deutsche Philologie“. 2019-2022

Člen pracovného tímu: Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

 

Projekt ŠPÚ Bratislava: Glosár odborných anglicko-francúzsko-nemecko-slovenských termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky (Inovovaná verzia). 2006-2007

Člen pracovného tímu: PhDr. V. Eliášová, PhD.

Medzinárodný projekt: Fachtextkompendium für Geisteswissenschaftler (2000-2006)

Vedúci projektu: doc. PhDr. E. Széherová, CSc.
Zúčastnené inštitúcie: Universität Regensburg – Institut für Deutsch als Fremdsprache (Dr. A. Wolff, Dr. A. Tanzer, Dr. K. Blusch) a KJ FiF UK (PhDr. R. Kanichová, PhD., Mgr. E. Pallay, Mgr. V. Vlčková, PhD.)

Tvorivé písanie v jazykovej a literárnej výučbe (2003-2006)

Projekt  v spolupráci: The British Council Slovakia, MPCMB v Bratislave a ŠPÚ v Bratislave
Koordinátor:  PhDr. V. Eliášová, PhD.
Výstup: dve príručky tvorivého písania a zborník prác

Plán vedeckej a kultúrnej spolupráce medzi UK v Bratislave a UK v Prahe: 2002-2005

Odbor: Výučba všeobecnovzdelávacích programov (aplikovaná lingvistika)
Názov projektu: Odborná jazyková príprava študentov nefilologických odborov na FF KU Praha a FiF UK Bratislava (Porovnanie cieľov, obsahu a procesu výučby CJ. Porovnanie vstupnej úrovne jazykových znalostí študentov 1. ročníka v  zúčastnených  inštitúciách)
Koordinátor: PhDr. S. Šimková – KJAZ FiF UK Bratislava, PhDr. M. Hanzlíková – JC FF UK, Praha 

Projekt ŠPÚ Bratislava: Glosár odborných anglicko-francúzsko-nemecko-slovenských termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky. Bratislava 2002

Člen pracovného tímu: PhDr. V. Eliášová, PhD.

Projekt:  Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben

Organizátori: Goethe Institut a Bosch Stiftung
Účastníci projektu: vysokoškolskí pedagógovia z Poľska, Česka, Slovenska, Francúzska a Talianska
Spoluriešiteľka: Mgr. V. Vlčková, PhD.
Výstup: vysokoškolská učebnica Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2004, 233 s.

Projekt Rakúsko – Slovensko 2000-2003

Deutsch für fachbezogene studienbegleitende Fremdsprachenausbildung für Geisteswissenschaftler: Eine didaktisierte Textsammlung
Vedúci projektu: doc. PhDr. E. Széherová,  CSc.
Zúčastnené inštitúcie: KJ FiF UK Bratislava, Österreich Institut, Rakúsko (Dr. B. Ortner), Institut für Germanistik, Universität Wien (prof. Dr. G. Lipold)
Výstup: skriptum Deutsch für Geisteswissenschaftler (Kolektív autorov). Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, 172 s.

Medzinárodný projekt: Textová lingvistika v odbornom jazyku (Fachbereich 10)

Vedúci projektu: doc. PhDr. E. Széherová, CSc.
Zúčastenené inštitúcie: Universität Bremen (prof. Dr. E. Schoenke), KJ FiF UK (doc. PhDr. E. Széherová, CSc.)

ESP SLOVAKIA 1993-1997

Organizátor:  The British Council  SLOVAKIA
Členovia sekcie anglického jazyka

Projekt SAIA

Jazykové vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov
Riešiteľ:  Mgr. J. Strelinger