Granty

Spoluúčasť na  projekte: VEGA č. 1/0086/15, 2015–2018

Multikulturalizmus v slovenskej hudbe.
Partner: doc. PhDr. Viera Eliašová, PhD.

KEGA – 023UK-4/2014

Inovácia prístupu v vyučovaniu anglického jazyka pre študentov politológie a príbuzných odborov s vytvorením vysokošpecializovanej vysokoškolskej učebnice.
Vedúca projektu: Mgr. D. Šulovská, PhD.
Členovia riešiteľského kolektívu: prof. PhDr. D. Malová, CSc., Mgr. A. Antalová

Spoluúčasť na  projekte: VEGA č. 1-416-08, 2008 – 2010

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie cudzích jazykov v terminologickom rámci. Slovník termínov k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre jazyky.
Partner: PhDr. Viera Eliašová, PhD., PhDr. Renáta Kanichová, PhD.

Spoluúčasť na  projekte: KEGA, 3/4089/06 FF UKF Nitra

Téma:  Slovenská anglistika v kontexte spolužitia EU s ostatným  anglicky hovoriacim svetom (spoločný projekt  FF UKF Nitra, FiF UK Bratislava, FHM UMB B. Bystrica)
Koordinátor projektu:  doc. PhDr. G. Miššíková, CSc. (FF UKF Nitra)
Spoluriešiteľka: PhDr. V. Eliašová, PhD.

KEGA – 3/4313/06

Téma: Medzinárodný nemecký jazykový certifikát UNICERT III pre spoločenské vedy (Kompendium, I, II, III, Gramatická príručka pre odborný štýl  spoločenských vied)
Koordinátor projektu: doc. PhDr. E. Széherová, CSc.
Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. R. Kanichová, PhD. Mgr. V. Vlčková, PhD., Mgr. E. Pallay

Spoluúčasť na projekte: KEGA, 08/005/00

Téma: Princípy a metódy tvorby študijného programu medziodborového štúdia Aplikované jazyky a interkultúrna komunikácia
Spoluriešiteľka: doc. PhDr. E. Széherová, CSc.

Leonardo da Vinci Agreement No M02/67/k/D/303

Téma: The Exchange of Experience Between English Teachers With a View to Raising  Teaching Standards  According to the EU Requirements
Zúčastnené inštitúcie: SPNJO JU Krakov (Mgr. R. Orlowska – hl. koordinátor projektu, Mgr. B. Batko, účastníci: Mgr. E.-A. Boguslawska, Mgr. B. Gurbala), KJ FiF UK (PhDr. S. Šimková – kontaktná osoba, členovia sekcie AJ), Universität Wien – Institut für Anglistik und Amerikanistik. Realizácia: 4.-11.5.2003

Vedecko-výskumný grant Ústavu pre východnú a južnú Európu  2002-2004

Téma: Deutsch für fachbezogene studienbegleitende Fremdsprachenausbildung für Geisteswissenschaftler
Hlavný koordinátor: doc. PhDr. E. Széherová, CSc.
Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. R. Kanichová, PhD., Mgr. V. Vlčková, PhD., Mgr. E. Pallay

TEMPUS PHARE – JEN-03427SQ-95-97

Téma: Kultúra a krajinoveda v kontexte cudzojazyčného vzdelávania a predpoklad interkultúrnej komunikácie
Partnerské inštitúcie: FiF UK Bratislava, Univesität Bremen, Universität Regensburg, Università degli  studi  Padova
Hlavný koordinátor: doc. PhDr. E. Széherová, CSc.
Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. M. Weissová, CSc., PhDr. R. Kanichová, Mgr. V. Vlčková, PhDr. S. Ďurčányová, Mgr. E. Kumová, Mgr. E. Pallay, Mgr. J. Strelinger, doc. PhDr. J. Taraba, CSc.
       Súčasťou tohto projektu boli:

  1. kurzy slovenského jazyka pre nemeckých študentov na univerzitách v Regensburgu a  Brémach,
  2. kurzy talianskeho jazyka pre študentov FiF UK v  spolupráci s Katedrou slovanských filológií na univerzite v Padove,
  3. kurzy nemeckého a anglického jazyka  pre študentov z týchto zahraničných univerzít.

JEN TEMPUS PHARE – JEN-03427SQ-92-95

Téma: Kultúra a krajinoveda v kontexte cudzojazyčného vzdelávania a predpoklad interkultúrnej  komunikácie1993-1997
Partnerské inštitúcie: FiF UK Bratislava, Univesität Bremen, Universität Regensburg, Universita Padua
Hlavný koordinátor: doc. PhDr. E. Széherová, CSc.
Členovia riešiteľského kolektívu: PhDr. M. Weissová, CSc., PhDr. R. Kanichová, Mgr. V. Vlčková, Mgr. E. Kumová, Mgr. E. Pallay, Mgr. J. Strelinger, doc. PhDr. J. Taraba, CSc.