Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

Sekcia škandinavistiky

miestnosť: G255
tel.: +421 2 9013 2240
e-mail: margita.gaborovauniba.sk

Konzultačné hodiny nájdete tu:

Pedagogická činnosť:

- staroseverská literatúra, švédska literatúra jednotlivých období, fínskošvédska literatúra, Strindberg, Ibsen, moderná severská dráma, tlmočnícke semináre: základy tlmočenia, konzekutívne tlmočenie a simultánne tlmočenie - švédčina

Ťažiskové témy výskumu

  • švédska literatúra, severská literatúra a škandinávsky kontext
  • recepcia severských literatúr
  • kultúrna a literárna recepcia severu v bratislavskej nemeckojazyčnej tlači
  • miesta a ich priestor s dôrazom na bratislavský kultúrny a literárny priestor
  • bratislavské osobnosti nemeckojazyčnej kultúry
  • translatologické otázky so zameraním na švédsky a nemecký jazyk

Vedecko-výskumné a prednáškové pobyty:

Inštitút tlmočníctva a prekladateľstva Štokholm, Humboldtova univerzita Berlín, Karlova univerzita Praha, Univerzita Viedeň, ELTE Budapešť, Masarykova univerzita Brno.

 

Účasť na projektoch:

Aktuálne projekty

 

VEGA 1/0801/14 - Obraz Severu a severských krajín na Slovensku optikou jazyka a literatúry. Vedúca projektu: Mgr. Katarína Motyková, PhD.

Abstrakt v slovenčine nájdete tu

Abstrakt v angličtine nájdete tu

 

APVV-0226-12 - Transius - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze
vedúca projektu: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

Informáciu o projekte nájdete tu: fphil.uniba.sk/transius

 

- GIP -Germanistische Institutspartnerschaft (v rámci DAAD) medzi Humboldtovou univerzitou v Berlíne a Komenského univerzitou v Bratislave s  témou Orte und ihre Räume

 

Predchádzajúce projekty

VEGA 1/0284/10 Modernizačné a antimodernizačné tendencie v multikultúrnej Bratislave v období 1900-1938 so zameraním na nemecký a inonárodný literárny a kultúrny transfer. vedúca projektu: doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

 

Aktuálne publikácie: 

- Rezeption der finnlandschwedischen Literatur in der Slowakei / Margita Gáborová. In: Onbe/gekende verleiding: vertaling en receptie van de nederlandstalige en andere kleinere germaanske literaturen in Central-Europese context, Lublin: KUL, 2015, s. 177-188.

 

- Kulturtransfer und Rezeption in der deutschsprachgen Presse Bratislavas. Modernisierung aus dem Norden – eine Fallstudie am Beispiel Henrik Ibsens/ In: Na zlome času = Im Wandel der Zeit: Modernistické (antimodernistické) tendencie v multikultúrnej Bratislave v medzivojnovom období. Bratislava: Univerzita Komenského. 2012, s. 25-47.

Publikáciu nájdete tu: http://forumhistoriae.sk/-/na-zlome-casu-im-wandel-der-zeithttp://forumhistoriae.sk/-/na-zlome-casu-im-wandel-der-zeit

 

- August Strindbergs Hemsöborna i interkulturell kommunikation./ Margita Gáborová. In: Vize Translatologie. Bratislava. AnaPRess, 2010, s. 153-163.

 

- När titeln avslöjar poängen. Om Sven Delblancs roman Prästkappan i slovakisk översättning / Margita Gabrová. In: Studien zur Angewandten Germanistik II, Gdańsk : Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 S. 101-107.

Publikáciu nájdete tu: http://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/14505/files/sgg_23.pdf

 

- Tomas Tranströmers Rezeption in der Slowakei. Die Stimme des Übersetzers in slowakischer und ungarischer Sprache/ Margita Gáborová. In: Germanistica Pragensia 19, Praha: Karolinum, 2008, s. 101 – 111.

 

- Historické a niektoré tanslatologické kontexty termínu „ombudsman“ / Margita Gáborová: In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3, Bratislava: Univerzita Komenského, 2014 S. 35-49.

Publikáciu nájdete tu: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kgn/transius/na_stiahnutie/KONTEXTY_sudneho_prekladu_a_tlmocenia_III_2014.pdf

 

- Imagologické hľadisko niektorých právnych termínov a pojmov vo švédčine a ich preklad / Margita Gáborová, Katarína Motyková. In: Od textu k prekladu 9, Praha: Jednota tlumočníku a překladatelu, 2014 s. 553-61.

 

- Identitätsvariationn der Pressburger Deutschen vor und nach 1918 / Margita Gáborová. In: Brunner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, roč. 28, 4. 1-2 (2014), s. 183-194.

 

- Der Raum in der Tanzkunst und Wortkunst Rudolf von Labans / Margita Gáborová. In: Na zlome času 2, = Im Wandel der Zeit 2 : Modernistické (a antimodernistické) tendencie v multikultúrnej Bratislave pred a po roku 1918, Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 93-115.

Publikáciu nájdete tu: http://forumhistoriae.sk/-/na-zlome-casu-ii-im-wandel-der-zeit-ii

Aus dem Interieur: Die literarischen Stadtbilder Elsa Grailichs zwischen Tradition und Moderne. Die Stadt und ihre prägenden Prsönlichkeiten / Margita Gáborová. In: Großstadt werden! Metropole sein! Bratislava, Wien, Berlin: Urbanitätsfantasien der Zwischenkriegszeit 1918-1938. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2012, s. 113 -  128.

 

Interkultúrny dialóg súdneho prekladateľa. Prípadová štúdia na príklade prekladu diplomu / Margita Gáborová. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2, Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 32-50.