Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

miestnosť: G231
tel.: +421 2 9013 2254
e-mail: jaroslav.stahl@uniba.sk

Konzultačné hodiny v LS 2020/2021: podľa dohovoru online

konzultačné hodiny nájdete aj tu.

Pedagogická činnosť - fachliche Ausrichtung

 • Konzekutívne tlmočenie - Konsekutivdolmetschen
 • Simultánne tlmočenie - Simultandolmetschen
 • Odborný a umelecký preklad - Fach- und künstlerische Übersetzung
 • Počítače a internet pri preklade a tlmočení - IT und Internet beim Übersetzen und Dolmetschen
 • Praxeológia tlmočenia - Praxeologie des Dolmetschens
 • Teoretické aspekty prekladu v kontexte nástupu strojového prekladu

 

Oblasti výskumu - Forschungstätigkeit 

 • Translatologický výskum v teórii tlmočenia 
 •       kognitívno-lingvistické kontexty simultánneho tlmočenia
 •       tlmočenie a kognitívna pragmatika
 •       osobnosť tlmočníka
 • Teória právneho prekladu

 

Publikačná činnosť - Publikationen

STAHL, J.: Bewertung studentischer Dolmetschleistungen beim Onlineunterricht im Vergleich zum klassichen E-Learning. In: Interpreter Training - Experience, Ideas, Perspectives. Wien, Praesens Verlag, 2020.

STAHL, J.:Problémy študentov s tlmočníckou notáciou a možné riešenia. In: Od textu k prekladu XIV, Praha, JTP 2020.

STAHL, J.: Strojový preklad - súčasnosť a perspektívy. In: Od textu k prekladu XIII., Belianum, vydav. UMB B. Bystrica, 2020.

STAHL,  J.: Verbale Gewalt beim Übersetzen. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 6.
- Bratislava, Univerzita Komenského, 2017.

STAHL, J.: Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie -teoretické otázky a praktické odpovede. Iris Bratislava, 2013, 120 s.

STAHL, J.: Terminológia okrajových športov a prekladateľ. In: Od textu k prekladu XII. Praha, JTP, 2017.

STAHL, J.: Dopyt po právnom preklade v kontexte integrácie cudzincov. In: Od textu k prekladu X. Praha, JTP, 2016.

STAHL, J.: Die Rolle von Persönlichkeit und Begabung bei Ausübung des Dolmetscherberufs. In: Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve. Banská Bystrica, Belianum, 2015.

STAHL, J.: Postavenie úradného prekladateľa v krajinách Európskej únie s dôrazom na štáty s úradným jazykom anglickým. In: Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom priestore. Bratislava, UK, 2015.

STAHL, J.: Kognitiv-linguistischer theoretischer Ansatz beim Simultandolmetschen vs. andere Modelle. In: Studia germanistica, č.14 (2014).

STAHL, J.: Nejednotnosť terminologického systému v translatológii a možné riešenia. In: Od textu k prekladu 9. Praha, JTP, 2014.

STAHL, J.: Konvencie a termíny v slovenskom právnom preklade. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3. Bratislava, UK, 2014.

STAHL, J.: Niekoľko poznámok k funkcii skoposu v právnom preklade. In: Má translatológia ešte čo ponúknuť? 2 : reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. Banská Bystrica, Belianum, 2014.

STAHL, J.: Beherrschen slowakische Dolmetschstudenten ihre Muttersprache? In: Gegenwärtige Translationswissenschaft in der Slowakei. Wien, Praesens, 2013.

STAHL, J.: Možnosti slovenčiny pri tlmočení anglicizmov a perspektívy. In: Od textu k prekladu 8. Praha, JTP, 2013.

STAHL, J.: Didaktické možnosti učiteľa tlmočenia a ich efektívnosť v praxi. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2. Bratislava, UK, 2013.

STAHL, J.: Variantnosť v terminológii odborného jazyka riešenie alebo chyba? In: Od textu k prekladu 7. Praha, JTP, 2012.

STAHL, J.: Kvalita tlmočenia v teórii a praxi. In: Kontexty súneho prekladu a tlmočenia 1. Bratislava, UK, 2012.

STAHL, J.: Aktuálne prekladové texty 2 nemecký jazyk - slovenský jazyk. In: Iris, Bratislava, 2015.

STAHL, J.: Der ideale Dolmetschunterricht. Nur Wunschdenken?
In: Theorie und Praxis des DaF und DaZ Unterrichts, Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2011.

STAHL, J.: Aktuálne prekladové texty, nemecký a slovenský jazyk. In: Iris, Bratislava, 2012.

STAHL, J.: Qualitativer Fortschritt von Dolmetschstudenten während des Semesters.
In: Studia Germanistica 8 (2011), s.91-102.

STAHL, J.: Progres študentov OPT v tlmočení pomocou retrospektívnych protokolov. In: Translatologické reflexie, Iris, Bratislava, 2010, s.68-81.

STAHL, J.: Flüsterdolmetschen - ein Waisenkind der Forschung. In: Translatologick0 reflexie, Iris, Bratislava, 2010, s. 55-67.

STAHL, J.: Študenti tlmočníctva v zápase s nemeckým slovesom. In: Tlmočenie a preklad piatimi pohľadmi. Bratislava, Offprint, 2009, s. 39-47.

STAHL, J.: Instrumentalisierung der Textlinguistik bei Untersuchung simultan gedolmetschter Texte. In: Tlmočenie a preklad piatimi pohľadmi. Bratislava, Offprint, 2009, s. 48-55.

STAHL, J.: Textová lingvistika pri analýze výkonov študentov OPT a profesionálnych tlmočníkov. In: Šesť aspektov translácie, Bratislava, AT publ. 2008, s. 52-64.

STAHL, J.: Textlinguistischer Ansatz bei der Analyse simultan gedolmetschter Texte. In: Sammelband der 8. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten in der Slowakei. Nitra, UKF, 2007.

STAHL, J.: Profil tlmočníckej osobnosti. In: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Bratislava, Anapress, 2005.

STAHL, J.: Cesty zážitkov v centre Európy - víno a architektúra. Prekl. Jaroslav Stahl. Wien, Arge Centrope, 2007.

 

 

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH - TEILNAHME AN PROJEKTEN

VEGA V-08-049-00 Procesuálne aspekty prekladu a tlmočenia, hlavný riešiteľ

APVV-0226-12 - Transius - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

vedúca projektu: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

Informáciu o projekte nájdete tu: fphil.uniba.sk/transius

APVV-18-0473 - Klasifikačný model chybovosti strojového prekladu: Krok k objektívnejšiemu hodnoteniu kvality prekladu, člen riešiteľského tímu

 

 

Stránka pre študentov tlmočníctva (v angličtine)

 

Databáza textov pre tlmočenie Speech Repository (verzia 2.0)

Témy záverečných prác

1. Pamäť ako hlavná devíza tlmočníka

2. Anglicizmy v nemčine - aktuálne aj pre slovenského tlmočníka.

3. Vlastná téma

Témy diplomových prác

1. Tlmočnícke stratégie pri konzekutíve / obsadená téma

2. Tlmočenie šeptom - najťažšie simultánne tlmočenie?

3. Vlastná téma