Doc. PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

miestnosť: G234
tel.: +421 2 9013 2254
e-mail: jaroslav.stahl@uniba.sk

Konzultačné hodiny v ZS 2023/2024:

Utorok 10:00 - 10:50 h v miestnosti G 234 alebo online

konzultačné hodiny nájdete aj tu.

Pedagogická činnosť - fachliche Ausrichtung

 • Konzekutívne tlmočenie - Konsekutivdolmetschen
 • Simultánne tlmočenie - Simultandolmetschen
 • Odborný a umelecký preklad - Fach- und künstlerische Übersetzung
 • Deutsche Phonetik - Vorlesungen und Seminare
 • Praxeológia tlmočenia - Praxeologie des Dolmetschens
 • Rétorika pre tlmočníkov - Rhetorik für Dolmetscher
 • Praktické aspekty prekladu v kontexte nástupu strojového prekladu - Praxis übersetzerischer Prozesse im Zeitalter aufkommender maschineller Übersetzung

 

Oblasti výskumu - Forschungstätigkeit 

 • Translatologický výskum v teórii tlmočenia - Translationswissenschaft
 •       kognitívno-lingvistické kontexty simultánneho tlmočenia
 •       tlmočenie a kognitívna pragmatika
 •       osobnosť tlmočníka
 • Strojový preklad, posteditácia a jej možnosti - Maschinelle Übersetzung, Posteditieren und seine Möglichkeiten

 

Vybrané publikácie - ausgewählte Publikationen

STAHL, J. - MUNKOVÁ, D. - BENKO, Ľ. - HUDECOVÁ, E.: Maschinelle, posteditierte und menschliche Übersetzung publizistischer und populärwissenschaftlicher Texte aus dem Slowakischen ins Deutsche. In: Lebende Sprachen. Berlin, DeGruyter 2023, 68(2), S. 259-282. Scopus.

STAHL, J.- Priečne tlmočenie na Slovensku v kontexte premien tlmočníckeho trhu. In: Od textu k prekladu 17 [elektronický dokument] - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2023. - S. 50-55

STAHL, J., - HUDECOVÁ, E. - BENKOVÁ, L. - MUNKOVÁ, D.: Porovnanie strojového, posteditovaného a ľudského prekladu technickej dokumentácie zo slovenčiny do nemčiny. In: Slovenská reč, 86, 2021 (2), s. 192-207. Scopus (Elsevier).

STAHL, J.: Bewertung studentischer Dolmetschleistungen beim Onlineunterricht im Vergleich zum klassichen E-Learning. In: Interpreter Training - Experience, Ideas, Perspectives. Wien, Praesens Verlag, 2020.

STAHL, J.:Problémy študentov s tlmočníckou notáciou a možné riešenia. In: Od textu k prekladu XIV, Praha, JTP 2020.

STAHL, J.: Strojový preklad - súčasnosť a perspektívy. In: Od textu k prekladu XIII., Belianum, vydav. UMB B. Bystrica, 2020.

STAHL,  J.: Verbale Gewalt beim Übersetzen. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 6.
- Bratislava, Univerzita Komenského, 2017.

STAHL, J.: Čo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie -teoretické otázky a praktické odpovede. Iris Bratislava, 2013, 120 s.

STAHL, J.: Terminológia okrajových športov a prekladateľ. In: Od textu k prekladu XII. Praha, JTP, 2017.

STAHL, J.: Dopyt po právnom preklade v kontexte integrácie cudzincov. In: Od textu k prekladu X. Praha, JTP, 2016.

STAHL, J.: Die Rolle von Persönlichkeit und Begabung bei Ausübung des Dolmetscherberufs. In: Tlmočenie v interdisciplinárnej perspektíve. Banská Bystrica, Belianum, 2015.

STAHL, J.: Postavenie úradného prekladateľa v krajinách Európskej únie s dôrazom na štáty s úradným jazykom anglickým. In: Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom priestore. Bratislava, UK, 2015.

STAHL, J.: Kognitiv-linguistischer theoretischer Ansatz beim Simultandolmetschen vs. andere Modelle. In: Studia germanistica, č.14 (2014).

STAHL, J.: Nejednotnosť terminologického systému v translatológii a možné riešenia. In: Od textu k prekladu 9. Praha, JTP, 2014.

STAHL, J.: Konvencie a termíny v slovenskom právnom preklade. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3. Bratislava, UK, 2014.

STAHL, J.: Niekoľko poznámok k funkcii skoposu v právnom preklade. In: Má translatológia ešte čo ponúknuť? 2 : reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. Banská Bystrica, Belianum, 2014.

STAHL, J.: Beherrschen slowakische Dolmetschstudenten ihre Muttersprache? In: Gegenwärtige Translationswissenschaft in der Slowakei. Wien, Praesens, 2013.

STAHL, J.: Možnosti slovenčiny pri tlmočení anglicizmov a perspektívy. In: Od textu k prekladu 8. Praha, JTP, 2013.

STAHL, J.: Didaktické možnosti učiteľa tlmočenia a ich efektívnosť v praxi. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 2. Bratislava, UK, 2013.

STAHL, J.: Variantnosť v terminológii odborného jazyka riešenie alebo chyba? In: Od textu k prekladu 7. Praha, JTP, 2012.

STAHL, J.: Kvalita tlmočenia v teórii a praxi. In: Kontexty súneho prekladu a tlmočenia 1. Bratislava, UK, 2012.

STAHL, J.: Aktuálne prekladové texty 2 nemecký jazyk - slovenský jazyk. In: Iris, Bratislava, 2015.

STAHL, J.: Der ideale Dolmetschunterricht. Nur Wunschdenken?
In: Theorie und Praxis des DaF und DaZ Unterrichts, Frankfurt a.M.: Peter Lang, 2011.

STAHL, J.: Aktuálne prekladové texty, nemecký a slovenský jazyk. In: Iris, Bratislava, 2012.

STAHL, J.: Qualitativer Fortschritt von Dolmetschstudenten während des Semesters.
In: Studia Germanistica 8 (2011), s.91-102.

STAHL, J.: Progres študentov OPT v tlmočení pomocou retrospektívnych protokolov. In: Translatologické reflexie, Iris, Bratislava, 2010, s.68-81.

STAHL, J.: Flüsterdolmetschen - ein Waisenkind der Forschung. In: Translatologick0 reflexie, Iris, Bratislava, 2010, s. 55-67.

STAHL, J.: Študenti tlmočníctva v zápase s nemeckým slovesom. In: Tlmočenie a preklad piatimi pohľadmi. Bratislava, Offprint, 2009, s. 39-47.

STAHL, J.: Instrumentalisierung der Textlinguistik bei Untersuchung simultan gedolmetschter Texte. In: Tlmočenie a preklad piatimi pohľadmi. Bratislava, Offprint, 2009, s. 48-55.

STAHL, J.: Textová lingvistika pri analýze výkonov študentov OPT a profesionálnych tlmočníkov. In: Šesť aspektov translácie, Bratislava, AT publ. 2008, s. 52-64.

STAHL, J.: Textlinguistischer Ansatz bei der Analyse simultan gedolmetschter Texte. In: Sammelband der 8. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten in der Slowakei. Nitra, UKF, 2007.

STAHL, J.: Profil tlmočníckej osobnosti. In: Preklad právnych textov na národnej a nadnárodnej úrovni. Bratislava, Anapress, 2005.

STAHL, J.: Cesty zážitkov v centre Európy - víno a architektúra. Prekl. Jaroslav Stahl. Wien, Arge Centrope, 2007.

 

 

ÚČASŤ NA PROJEKTOCH - TEILNAHME AN PROJEKTEN

APVV-18-0473 - Klasifikačný model chybovosti strojového prekladu: Krok k objektívnejšiemu hodnoteniu kvality prekladu,  2019 - 2023, člen riešiteľského tímu

APVV-0226-12 - Transius - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze 2013 - 2017

vedúca projektu: prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

Informáciu o projekte nájdete tu: fphil.uniba.sk/transius

VEGA V-08-049-00 Procesuálne aspekty prekladu a tlmočenia, hlavný riešiteľ 2008 - 2010

 

Stránka pre študentov tlmočníctva (v angličtine)

 

Databáza textov pre tlmočenie Speech Repository (verzia 2.0)

Témy záverečných prác

1. Pamäť ako hlavná devíza tlmočníka

2. Anglicizmy v nemčine - aktuálne aj pre slovenského tlmočníka.

3. Vlastná téma

Témy diplomových prác

1. Tlmočnícke stratégie pri konzekutíve / obsadená téma

2. Tlmočenie šeptom - najťažšie simultánne tlmočenie?

3. Vlastná téma