Doc. Mgr. Katarína Motyková, PhD.

Sekcia škandinavistiky

miestnosť: G251
tel.: +421 2 9013 2245
e-mail: katarina.motykovauniba.sk

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

Pedagogická činnosť:

- Švédska fonetika, morfológia, lexikológia, kultúrnopolitické reálie Severu, prekladové semináre zo švédčiny

Oblasti výskumu:

- diskurzná analýza a problematika metafory

- obraz Severu v bratislavskej tlači prvej polovice 20. storočia

Účasť na projektoch:

Vega 1/0801/14 - Obraz Severu a severských krajín na Slovensku optikou jazyka a literatúry.
Vedúca projektu: Mgr. Katarína Motyková, PhD.
Zástupkyňa vedúcej projektu: Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.
Doba trvania projektu: 2014-2016
Abstrakt v slovenčine nájdete tu
Abstrakt v angličtine nájdete tu

APVV-0226-12 - Transius - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

Doba trvania projektu: 2013-2017
Informáciu o projekte nájdete tu. fphil.uniba.sk/transius

Vybrané publikácie:

Analýza dispozitívu ako nadstavba diskurznej analýzy / Nina Cingerová, Katarína Motyková
In: Jazyk a kultúra [elektronický zdroj], Roč. 4, č. 16 (2013), nestr. [6 s.] [online]
Publikáciu nájdete tu: http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo16.html

"Bauern in der Stadt" : metaphorische Genzen der Stadt im Feuilleton der Bratislavaer Zeitung am Abend aus dem Jahr 1920 / Katarína Motyková

In: Studien zur Angewandten Germanistik II, Gdańsk : Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2010 S. 71-81.

Publikáciu nájdete tu: http://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/14505/files/sgg_23.pdf

Bratislavské panoptikum : obraz Bratislavčana vo Večerníku B. Z. am Abend / Katarína Motyková

In: Na zlome času = Im Wandel der Zeit : modernistické (antimodernistické) tendencie v multikultúrnej Bratislave v medzivojnovom období, Bratislava : Univerzita Komenského, 2012 S. 48-66.

Publikáciu nájdete tu: http://forumhistoriae.sk/-/na-zlome-casu-im-wandel-der-zeit

Svetová výstava 1937 v tlači : čas a priestor zlomu / Katarína Motyková

In: Na zlome času 2 = Im Wandel der Zeit 2 : modernistické (a antimodernistické) tendencie v multikultúrnej Bratislave pred a po roku 1918, Bratislava : Univerzita Komenského, 2013 S. 46-63.

Publikáciu nájdete tu: http://forumhistoriae.sk/-/na-zlome-casu-ii-im-wandel-der-zeit-ii

Úloha diskurzu pri preklade / Katarína Motyková 
In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 3, Bratislava : Univerzita Komenského, 2014 S. 92-100.

Publikáciu nájdete tu: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kgn/transius/na_stiahnutie/KONTEXTY_sudneho_prekladu_a_tlmocenia_III_2014.pdf