Schválené témy bakalárskych prác: 2023 - 2024

I. (bakalársky) stupeň - Filozofia

Témy schválených bakalársky prác pre ak. rok 2023 - 2024.

Témy schválil Prof. Michal Chabada, PhD. - HZO študijného programu. 

    
Prof. PhDr. Plašienková Zlatica, PhD.

Šťastie, blaženosť a dobrý život vo vybraných antických filozoficko-etických koncepciách

Frommova humanistická etika ako veda o umení žiť s dôrazom na problematiku lásky

Environmentálno-etické aspekty v myslení E. Fromma

Základné problémy etiky zvierat
   
Prof. PhDr. Višňovský Emil, PhD.Filozofický pohľad na nacionalizmus
   
Prof. Michal Chabada, PhD. 

Porovnanie vnímania prírody a umenia v dielach Schellinga a Mirandolu

Úvahy o kozmológii v diele Giordana Bruna
   
Doc. Szapuová Mariana, PhD. Ženy v dejinách filozofie: prípad M. Wollstonecraft
   
Mgr. Nuhlíček Martin, PhD.

Hodnota filozofického skepticizmu

Etické princípy vývoja dôveryhodnej umelej inteligencie – konzultant: Mgr. Juraj Podroužek, PhD.

   
PhDr. Daniela Vacek, PhD.
(Katedra logiky a metodológie vied)
Etické výzvy umelej inteligencie: Problémy kontroly