Medzinárodná spolupráca

Katedra filozofie a dejín filozofie podporuje spoluprácu s inštitúciami v rámci Slovenska. Jej členovia sa pravidelne aktívne zúčastňujú konferencií, ktoré organizujú rozličné vysokoškolské či vedecké inštitúcie, ale zároveň vystupujú často ako expertní posudzovatelia v prípade projektov, ktoré realizujú niektoré inštitúcie štátnej správy.

Medzinárodná spolupráca sa realizuje predovšetkým prostredníctvom programu Erasmus na základe podpísaných zmlúv s filozofickými pracoviskami týchto univerzít:

Inštitút filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Viedeň

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Masaryková Univerzita, Brno

Katedra filosofie, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

Katedra politológie a filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyne  v Ústí nad Labem

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

Katedra mediterránnych štúdií, Filozofická fakulta, Egejská Univerzita, Rodos, Grécko

Katedra klasických štúdií a filozofie, Filozofická fakulta, Cyperská Univerzita, Cyprus

Universität Regensburg

 

Ďalšia zahraničná spolupráca:

Dohoda o spolupráci medzi Katedrou filozofie a dejín filozofie FiF UK a Centrom globálnych štúdií Filozofického ústavu Akadémie vied ČR, v. v. i.

Katedra rozvíja spoluprácu aj na základe dobrých kolegiálnych vzťahov a partnerských dohôd s pracoviskami na:

Sliezskej univerzite v Katowiciach

Univerzite Blaise Pascala v Clermont Ferrand