Témy bakalárskych prác

I. (bakalársky) stupeň - Filozofia

Prof. PhDr. František Gahér, CSc. (Katedra logiky)pozri KLMV - Záverečné práce
  
Prof. Michal Chabada, PhD.

Vzťah filozofie a náboženstva podľa Al-Fárábího a Averroa
Vzťah filozofie a náboženstva podľa Boethia z Dácie a Tomáša Akvinského
Vzťah rozumu a vôle podľa Tomáša Akvinského a Dunsa Scota
Boethius z Dácie a Tomáš Akvinský o ľudskej blaženosti
Al-Fárábí a Averroes o ľudskej blaženosti
Tomáš Akvinský o vedeckom poznaní
Chápanie praxe podľa Jána Dunsa Scota
Ľudská prirodzenosť a morálne dobro: prístup Tomáša Akvinského

    
Prof. PhDr. Plašienková Zlatica, PhD.

Problematika altruizmu a egoizmu: medzi sociobiológiou a etikou (vybrané koncepcie)
Možnosti a hranice koncepcie udržateľného rozvoja v kontexte environmentálnej etiky
Ekofilozofia ako strom života v koncepcii H. Skolimowského
Šťastie a blaženosť vo vybraných etických koncepciách
Základné filozoficko-terapeurické prístupy k chápaniu života človeka vo vybraných koncepciách rímskeho stoicizmu a v koncepcii V. E. Frankla

Prof. PhDr. Višňovský Emil, PhD.Problém pravdy u W.Jamesa
Pojem racionalizmu v teórii poznania
Myseľ a čin u D.Davidsona
Problém vedomia u D.Denneta
Intencionalita vo filozofii mysle
   
Prof. Zouhar Marián, PhD.
(Katedra logiky)
pozri KLMV - Záverečné práce
   
Doc. Buraj Ivan, PhD.Holizmus verzus individualizmus
Problém „ideálnej“ vlády. Spor Platóna a Aristotela o podstate spoločnosti a spravodlivosti
Spor Aristotela a Hobbesa o podstate štátu
Problém zvrchovanej moci a deľby moci v novovekej filozofii
Problém ľudskej prirodzenosti a prirodzených práv
Kritika tyranie, despotizmu, demokracie v dejinách politického myslenia
Otázka legitimity moci a jej hraníc v novovekej filozofii
Filozofia dejín a odcudzenia (Rousseau, Hegel, Marx)
Sociálno-filozoficke otázky a problémy francúzskeho existencializmu
  
Doc. Kalaš Andrej, PhD.Pyrrhón z Elidy - biografický obraz filozofa vo vzťahu k jeho filozofii
Argumentačné prístupy neopyrrhónizmu zdôvodňujúce zdržanie sa úsudku (epoché)
  
Doc. Lalíková Erika, PhD.Podoby renesančných utopických projektov
Presahy sociálno-filozofických a etických názorov J.-J. Rousseaua do súčasnosti
Francúzski osvietenci a materializmus
  Predstava sveta očami Giordana Bruna
  
Doc. Szapuová Mariana, PhD.

Ženy vo filozofii: feministická kritika filozofického kánonu
K dejinám feministickej filozofie: liberálny feminizmus J. S. Milla 
Kritika  tradičného chápania ideálu racionality a objektivity poznania a ich reinterpretácia z pohľadu feministickej epistemológie
Epistemické cnosti a etické aspekty vedy

  
Doc. Lukáš Bielik, PhD.pozri KLMV - Záverečné práce
  
Mgr. Juraj Halas, PhD.pozri KLMV - Záverečné práce
   
Mgr. Maco Róbert, PhD.Kantova kritika metafyziky
Kantov pojem veci osebe - interpretácia a kritika
Hegelova fenomenológia ducha
Hegelova kritika Kantovej filozofie
Schopenhauerova koncepcia vôle
Feuerbachova filozofická kritika náboženstva
Cassirerova filozofia symbolických foriem
   
Doc. Vladimír Marko, PhD.pozri KLMV - Záverečné práce
   
Mgr. Nuhlíček Martin, PhD.Gettierov problém
Hodnota filozofického skepticizmu
Skepticizmus a naturalizmus vo filozofii D. Huma
Zdravý rozum vo filozofii T. Reida
Etické princípy vývoja dôveryhodnej umelej inteligencie - KonzultantMgr. Juraj Podroužek, PhD.
Hodnotová zaťaženosť digitálnych technológií a etický prístup k hodnotovému dizajnu - KonzultantMgr. Juraj Podroužek, PhD.
  
Mgr. Daniela Glavaničovápozri KLMV - Záverečné práce