Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii

RADA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Predsedaprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členoviadoc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.zástupca zamestnávateľov: Mgr. Ján Machaj, PhD.; zástupca študentovMgr. Katarína Dženisa Rajtíková

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Garantprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugarantidoc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Študijný poradca: PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Tajomník komisie pre štátne záverečné skúškyPhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Študijný program II. (magisterského) stupňa - 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program platí od akademického roku 2022 -2023

Študijný program: ŠP je zoznam povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré tvoria obsah štúdia študijného odboru. Povinné predmety (označenie „P“) musí študent absolvovať všetky, z povinne voliteľných predmetov (označenie „PV“) musí absolvovať predmety v určenom počte kreditov - podľa zásad a v skladbe stanovenej v študijnom programe. Výberové predmety (označenie „V“) predstavujú doplnkovú ponuku voľne voliteľných kurzov rozširujúcich odborný profil študenta v študovanom študijnom odbore.

Skladba a realizácia študijného programu UAP - časť Filozofia:
Študent musí zrealizovať všetky predpísané P predmety, PV predmety (v uvedenej štruktúre) a V predmety (každý predmet, ktorý nie je uvedený v ŠP ako P alebo PV predmet, poprípade každý kurz absolvovaný nad predpísaný počet kreditov v danej kategórii) v celkovej hodnote minimálne 120 kreditov.

Zásady voľby povinne voliteľných predmetov:
Študent musí absolvovať z ponuky PV predmetov (Filozofia) predmety v hodnote 8 kreditov.

Seminár k diplomovej práci z Filozofie si študent zapisuje povinne len ak bude obhajovať záverečnú prácu z Filozofie.

Zásady voľby výberových predmetov:
Výberové predmety si študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky iných katedier alebo z PV predmetov z Filozofie (nad stanovený počet).

Charakteristika jednotiek študijného programu Mgr. UAP: Filozofia

Kód: Názov: Kr.: Hod: Semester realizácie:
  Povinné predmety: 32    
A-AmuFI-001 Didaktika filozofie 5 2 ZS (1)
A-AmoFI-001 Dejiny filozofie 20. storočia 5 3 ZS (1)
A-bpSZ-25 Úvod do ekonómie 3 2 ZS (1)
A-muFI-033 Úvod do politológie 5 3 ZS (1)
A-AboSO-35 Základy sociológie pre nesociológov 4 2 LS (1)
A-AmoLO-25 Metódy vedy a filozofie 5 2 ZS (2)
A-moFI-008 Sociálne a etické problémy vedy 5 2 ZS (2)
         
  Povinne-voliteľné predmety: 2021 - 2022 8    
A-moFI-112 Filozofická antropológia 1 5 2 ZS (1, 2)
A-moFI-118 Foucault a moc 5 2 ZS (1, 2)
A-moFI-138 Slovenská filozofia v 20. storočí 5 2 ZS (1, 2)
A-moFI-154 Filozofia súčasnosti 5 2 ZS (1, 2)
A-moFI-162 Pohľad do dejín feministickej filozofie 5 2 ZS (1, 2)
A-moFI-165 Psychoanalýza a filozofia 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoLO-03 Úvod do Transparentnej intenzionálnej logiky 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoLO-18 Spoločenskovedná metateória K. Marxa 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoLO-20 Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus 5 2 ZS (1, 2)
AmoLO-22 Súčasná analytická filozofia 1 5 2 ZS (1, 2)
A-moFI-113 Filozofická antropológia 2 5 2 LS (1, 2)
A-moFI-115 Filozofické otázky demokracie 5 2 LS (1, 2)
A-moFI-13 Problém národa v slovenskej filozofii 5 2 LS (1, 2)
A-moFI-139 Sokrates a sokratici 5 2 LS (1, 2)
A-moFI-145 Texty z filozofie 20. storočia 5 2 LS (1, 2)
A-moFI-157 Filozofia budúcnosti 5 2 LS (1, 2)
A-moFI-166 Matematika v dejinách filozofie 5 2 LS (1, 2)
A-moFI-169 Filozofický skepticizmus 5 2 LS (1, 2)
A-AmoLO-04 Transparentná intenzionálna logika 5 2 LS (1, 2)
A-AmoLO-15 Determinizmus - koncepcie a kritika 5 2 LS (1, 2)
A-AmoLO-24 Abstrakcia a idealizácia 5 2 LS (1, 2)
         
  Výberové predmety:      
  - podľa výberu študenta      

Štátna záverečná skúška

Obhajoba záverečnej prácelen v prípade výberu diplomovej práce z Filozofie10 kreditov
Ústna skúška:Didaktika filozofie3 kredity
Filozofia3 kredity