Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii

Nástup na štúdium od ak. roku 2015 - 2016

SPOLUGARANT: Doc. Erika Lalíková, PhD.

Študijný poradca: PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Študijný program II. (magisterského) stupňa - 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: ŠP je zoznam povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré tvoria obsah štúdia študijného odboru. Povinné predmety (označenie „P“) musí študent absolvovať všetky, z povinne voliteľných predmetov (označenie „PV“) musí absolvovať predmety v určenom počte kreditov - podľa zásad a v skladbe stanovenej v študijnom programe. Výberové predmety (označenie „V“) predstavujú doplnkovú ponuku voľne voliteľných kurzov rozširujúcich odborný profil študenta v študovanom študijnom odbore.

Skladba a realizácia študijného programu UAP - časť Filozofia:
Študent musí zrealizovať všetky predpísané P predmety, PV predmety (v uvedenej štruktúre) a V predmety (každý predmet, ktorý nie je uvedený v ŠP ako P alebo PV predmet, poprípade každý kurz absolvovaný nad predpísaný počet kreditov v danej kategórii) v celkovej hodnote minimálne 120 kreditov.

Zásady voľby povinne voliteľných predmetov:
Študent musí absolvovať z ponuky PV predmetov (Filozofia) predmety v hodnote 9 kreditov.

Zásady voľby výberových predmetov:
Výberové predmety si študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky iných katedier alebo z PV predmetov z Filozofie (nad stanovený počet).

Charakteristika jednotiek študijného programu Mgr. UAP: Filozofia

Kód: Názov: Kr.: Hod: Semester realizácie:
  Povinné predmety: 27    
A-AmuFI001 Didaktika filozofie 5 2 ZS (1)
A-AmoFI001 Dejiny filozofie 20. storočia 5 3 ZS (1)
A-bpSZ-25 Úvod do ekonómie a ekonomická terminológia 3 2 ZS (1)
A-muFI-033 Úvod do politológie 5 3 ZS (1)
A-AmoFI002 Dejiny slovenskej filozofie 5 3 LS (1)
A-AboSO-35 Základy sociológie pre nesociológov 4 2 LS (1)
         
  Povinne-voliteľné predmety: 2020 - 2021 9    
A-AmoFI004 Seminár k diplomovej práci 2 3 2 LS (2)
A-AmoFI112 Filozofická antropológia 1 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI116 Filozofický odkaz J. A. Komenského a T. G. Masaryka 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI118 Foucault a moc 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI133 Predmet metafyziky v stredovekej filozofii 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI138 Slovenská filozofia v 20. storočí 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI154 Filozofia súčasnosti 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI159 Československý disent a filozofia 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI162 Pohľad do dejín feministickej filozofie 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI164 Koncepcie vedy vo filozofii 20. storočia 5 2 ZS (1, 2)
A-moFI-115-1 Psychoanalýza a filozofia 4 2 ZS (1, 2)
A-AmoLO-03 Úvod do Transparentnej intenzionálnej logiky 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoLO-18 Spoločenskovedná metateória K. Marxa 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI113 Filozofická antropológia 2 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI115 Filozofické otázky demokracie 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI122 I. Kant – Kritika čistého rozumu a problém poznania 1 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI137 Problém národa v slovenskej filozofii 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI139 Sokrates a sokratici 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI145 Texty z filozofie 20. storočia 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI146 Vybrané problémy zo sociálnej a politickej filozofie 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI157 Filozofia budúcnosti 5 2 LS (1, 2)
A-AmoLO-04 Transparentná intenzionálna logika 5 2 LS (1, 2)
A-AmoLO-13 Logické interpretácie historických argumentov a ich rekonštrukcia 5 2 LS (1, 2)
AmoLO-24 Úvod do bayesiánskej epistemológie 5 2 LS (1, 2)
         
  Výberové predmety:      
  - podľa výberu študenta 0    

Štátna záverečná skúška

Obhajoba záverečnej prácelen v prípade výberu diplomovej práce z Filozofie14 kreditov
Ústna skúška:Didaktika filozofie3 kredity
Filozofia3 kredity