Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia

Nástup na štúdium od ak. roku 2015 - 2016

GARANTProf. Michal Chabada, PhD.

Študijný poradca: PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Tajomník komisie pre štátne záverečné skúškyMgr. Róbert Maco, PhD.

Študijný program II. (magisterského) stupňa - 2.1.1 Filozofia

Študijný program: ŠP je zoznam povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré tvoria obsah štúdia študijného odboru. Povinné predmety (označenie „P“) musí študent absolvovať všetky, z povinne voliteľných predmetov (označenie „PV“) musí absolvovať predmetyv určenom počte kreditov - podľa zásad a v skladbe stanovenej v študijnom programe. Výberové predmety (označenie „V“) predstavujú doplnkovú ponuku voľne voliteľných predmetov rozširujúcich odborný profil študenta v študovanom študijnom odbore.

Skladba a realizácia študijného programu Filozofia:
Študent musí zrealizovať všetky predpísané P predmety, PV predmety (v uvedenej štruktúre) a V predmety (každý predmet, ktorý nie je uvedený v ŠP ako P alebo PV predmet, poprípade každý predmet absolvovaný nad predpísaný počet kreditov v danej kategórii) v celkovej hodnote minimálne 120 kreditov.

Zásady voľby povinne voliteľných predmetov:
Študent si volí tento typ predmetov tak, aby ich celková minimálna hodnota dosiahla 65 kreditov.

Zásady voľby výberových predmetov:
Výberové predmety – 7 kreditov - si študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky iných katedier alebo z PV predmetov z Filozofie (nad predpísaný počet 65 kreditov z PV predmetov).

Charakteristika jednotiek študijného programu Mgr. Filozofia

Kód: Názov: Kr.: Hod: Semester realizácie:
  Povinné predmety: 21    
A-AmoFI001 Dejiny filozofie 20. storočia 5 3 ZS (1)
A-AmoLO-00 Neklasické logiky 5 3 ZS (1)
A-AmoFI002 Dejiny slovenskej filozofie 5 3 LS (1)
A-AmoFI003 Seminár k diplomovej práci 1 3 2 ZS (2)
A-AmoFI004 Seminár k diplomovej práci 2 3 2 LS (2)
         
  Povinne-voliteľné predmety: 2021 - 2022 65    
A-AmoFI105 Epistemologické teórie zdôvodnenia 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI112 Filozofická antropológia 1 5 2 ZS (1, 2)
A-moFI-115-1 Psychoanalýza a filozofia 4 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI117 Filozofický úvod do teórie množín 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI118 Foucault a moc 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI127 Medzi literatúrou a filozofiou 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI138 Slovenská filozofia v 20. storočí 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI154 Filozofia súčasnosti 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI162 Pohľad do dejín feministickej filozofie 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI164 Koncepcie vedy vo filozofii 20. storočia 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoLO-03 Úvod do Transparentnej intenzionálnej logiky 5 2 ZS (1, 2)
A-AmoFI113 Filozofická antropológia 2 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI114 Filozofická tvorba Svätopluka Štúra a Igora Hrušovského 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI115 Filozofické otázky demokracie 5 2 LS (1, 2)
A-moFI-117-1 Matematika v dejinách filozofie 4 2 LS (1, 2)
A-AmoFI121 Helenistická filozofia 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI122 I. Kant – Kritika čistého rozumu a problém poznania 1 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI136 Prirodzený zákon v stredovekej filozofii 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI137 Problém národa v slovenskej filozofii 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI145 Texty z filozofie 20. storočia 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI146 Vybrané problémy zo sociálnej a politickej filozofie 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI149 Skepticizmus ako téma súčasných epistemologických diskusií 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI157 Filozofia budúcnosti 5 2 LS (1, 2)
A-AmoFI158 Praktická etika 5 2 LS (1, 2)
A-AmoLO-04 Transparentná intenzionálna logika 5 2 LS (1, 2)
A-AmoLO-14 Kauzalita 5 2 LS (1, 2)
A-AmoLO-19 Metodológia kritickej sociálnej vedy K. Marxa 5 2 LS (1, 2)
A-AmoLO-24 Abstrakcia a idealizácia 5 2 LS (1, 2)
AmoLO-24 Úvod do bayesiánskej epistemológie 5 2 LS (1, 2)
  Výberové predmety: 7    
  - podľa výberu študenta      

Štátna záverečná skúška

Obhajoba diplomovej práce:15 kreditov
Ústna skúška:Dejiny filozofie6 kreditov
Systematická filozofia6 kreditov