Filozofia v kombinácii - medziodborové štúdium

GARANT: Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Študijný poradca: PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Tajomník komisie pre štátne záverečné skúškyPhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Študijný program I. (bakalárskeho) stupňa: Filozofia v kombinácii - medziodborové štúdium

Študijný program platí od akademického roku 2022 -2023

 Študijný program: ŠP je zoznam povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré tvoria obsah štúdia študijného odboru.

Povinné predmety (označenie „P“) musí študent absolvovať všetky. Z povinne voliteľných predmetov (označenie „PV“) musí absolvovať predmety tejto kategórie v určenom počte kreditov - podľa zásad a v skladbe stanovenej v študijnom programe. Výberové predmety (označenie „V“) predstavujú doplnkovú ponuku voľne voliteľných predmetov rozširujúcich odborný profil študenta v študovanom študijnom odbore. Všeobecne sa za výberový predmet sa považuje predmet, ktorý nie je uvedený v ŠP ako P alebo PV predmet, poprípade každý predmet absolvovaný nad predpísaný počet kreditov v danej kategórii.

Skladba a realizácia študijného programu bc. Filozofia:
Študent musí v obidvoch súčastiach kombinácie zrealizovať všetky predpísané P predmety, PV predmety (v uvedenej štruktúre a v stanovenom počte kreditov) a V predmety (podľa vlastného výberu) v celkovej hodnote minimálne 180 kreditov (spolu za obidva odbory a štátnu záverečnú skúšku).

Študentom sa odporúča zapisovať si všetky povinné predmety tak, aby tieto ukončili najneskôr v 5. semestri, a tým si uľahčili prípravu na štátnice.

Zásady voľby povinne voliteľných predmetov:
a) Cudzí jazyk CJ1: 1-4 (Odborná angličtina, Odborná nemčina) - študenti si povinne zapíšu jeden z voliteľných cudzích jazykov. Žiadny z jazykov sa neotvára na začiatočníckej úrovni; predpokladá sa teda, že študent si zvolí ten jazyk, ktorý študoval na strednej škole alebo má z neho dostatočné vedomosti.
b) Okrem uvedených predmetov Cudzieho jazyka musia študenti absolvovať aj PV predmety z Filozofie v predpísanej kreditovej hodnote. (viď tabuľka nižšie). Semináre k bakalárskej práci z Filozofie si študent zapisuje povinne len ak bude obhajovať z Filozofie záverečnú bakalársku prácu.

Zásady voľby výberových predmetov:
Výberové predmety si študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky celofakultných predmetov, predmetov iných študijných programov, alebo z PV predmetov z Filozofie nad stanovený počet kreditov.

Typ predmetu:Kredity:
Povinné predmety (Filozofia):58
Povinne-voliteľné predmety:Cudzí jazyk:12
z Filozofie:10
Semináre k bakalárskej práci6
Výberové predmety:podľa výberu študenta

Charakteristika jednotiek študijného programu bc. Filozofia - medziodborové štúdium

Kód: Názov: Kred.: Hod.: Semester realizácie:
  Povinné predmety: 58    
A-AboFI-001 Úvod do filozofie 4 2 ZS (1)
A-boFI-018 Čítanie a písanie filozofických textov 4 2 ZS (1)
A-AboFI-005 Dejiny filozofie 1: Antická filozofia 5 3 ZS (1)
A-AbuLO-01 Logika 1 5 3 ZS (1)
A-AboFI-006 Dejiny filozofie 2: Stredoveká filozofia 5 3 LS (1)
A-AboFI-012 Epistemológia 5 3 LS (1)
A-AbuLO-02 Logika 2 5 3 LS (1)
A-AboFI-007 Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofia 5 3 ZS (2)
A-AboFI-011 Etika 5 3 ZS (2)
A-AboFI-008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia 5 3 LS (2)
A-AboFI-010 Sociálna a politická filozofia 5 3 LS (2)
A-AboFI-013 Metafyzika 5 3 ZS (3)
A-AboFI0-16 Seminár k bakalárskej práci 1 3 3 ZS (3)
A-AboFI0-17 Seminár k bakalárskej práci 2 3 3 LS (3)
         
  PV predmety mimo Filozofie: 12 2  
A-boCJ-001 Odborná angličtina 1 3 2 ZS (1)
A-boCJ-002 Odborná angličtina 2 3 2 LS (1)
A-boCJ-003 Odborná angličtina 3 3 2 ZS (2)
A-boCJ-004 Odborná angličtina 4 3 2 LS (2)
A-boCJ-031 Odborná nemčina 1 3 2 ZS (1)
A-boCJ-032 Odborná nemčina 2 3 2 LS (1)
A-boCJ-033 Odborná nemčina 3 3 2 ZS (2)
A-boCJ-034 Odborná nemčina 4 3 2 LS (2)
         
  PV predmety z Filozofie: 2022 - 2023 10    
A-boFI-019 Dejiny slovenskej filozofie 5 3 ZS (6)
A-boFI-116 Matematika pre filozofov 5 2 ZS (1, 2, 3)
A-boFI-132 Klasická a moderná fyzika 1 5 2 ZS (1, 2, 3)
A-boFI-123 Texty z nemeckej klasickej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-126 Vybrané texty zo sociálnej a politickej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-142 Pohľady do stredovekej arabskej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-146 Filozofia Davida Huma 5 2 ZS (2, 3)
A-AboLO-13 Filozofia času – metodologické, filozofické a logické otázky 5 2 ZS (2, 3)
A-AboLO-25 Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus 5 2 ZS (2, 3)
A-AboLO-32 Argumentácia vo filozofii 5 2 LS (2)
A-boFI-144 Filozofia a kritické myslenie 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-106 Environmentálna etika 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-145 Grécke minimum pre filozofov 5 2 LS (1, 2, 3)
A-boFI-119 Podoby osvietenskej filozofie 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-128 Vybrané problémy z feministickej filozofie 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-905 Rodové štúdiá 3 2 LS (2, 3)
A-AboLO-14 Metodologické základy vedeckého výskumu 5 2 LS (2, 3)
A-AboLO-21 Úvod do filozofie sociálnych vied 5 2 LS (2, 3)
         
  Výberové predmety      
  - podľa výberu študenta      

Štátna záverečná skúška

Predmety:Kredity:
Obhajoba záverečnej Bc. práce12