PhD. - Dejiny filozofie

Témy dizertačných prác (PhD.) 2020 - 2021 - Dejiny filozofie

Školiteľ: prof. Mgr. M. Chabada, PhD.

Ľudská prirodzenosť - cnosť - blaženosť: prístup Dante Alighieri
Human Nature - Virtue - Happiness: Dante Alighieri’s approach (anglický jazyk)
Forma štúdia: Denná/ Externá

Prirodzené a morálne dobro: prístup Dunsa Scota a F. Suáreza
Natural and Moral Goodness: Approach of Duns Scotus and F. Suarez (anglický jazyk)
Forma štúdia: Externá

Školiteľka: prof. PhDr. Z. Plašienková, PhD.

Problém človeka a slobody vo filozofii N. Berďajeva
The Problem of Man and Freedom in N. Berdyaev's Philosophy (anglický jazyk)
Forma štúdia: Denná

Školiteľka: doc. PhDr. E. Lalíková, PhD.

Existenciálna neistota a hranice naturalizmu
Existential uncertainty and limits of naturalism (anglický jazyk)
Forma štúdia: Denná/ Externá