Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii

RADA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Predsedaprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členoviadoc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.zástupca zamestnávateľov: Mgr. Ján Machaj, PhD.; zástupca študentovMgr. Katarína Dženisa Rajtíková

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Garantprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugarantidoc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Študijný poradca: PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Tajomník komisie pre štátne záverečné skúškyPhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Študijný program I. (bakalárskeho) stupňa - 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program platí od akademického roku 2022 -2023

Študijný program: ŠP je zoznam povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré tvoria obsah štúdia študijného odboru. Povinné predmety (označenie „P“) musí študent absolvovať všetky, z povinne voliteľných predmetov (označenie „PV“) musí absolvovať predmety v určenom počte kreditov - podľa zásad a v skladbe stanovenej v študijnom programe. Výberové predmety (označenie „V“) predstavujú doplnkovú ponuku voľne voliteľných kurzov rozširujúcich odborný profil študenta v študovanom študijnom odbore.

Študent musí v obidvoch súčastiach kombinácie zrealizovať všetky predpísané P predmety, PV predmety (v uvedenej štruktúre a v stanovenom počte kreditov) a V predmety (podľa vlastného výberu) v celkovej hodnote minimálne 180 kreditov (spolu za obidva odbory, predmety spoločného pedagogického základu a štátnu záverečnú skúšku).

Semináre k bakalárskej práci z Filozofie si študent zapisuje povinne len ak bude obhajovať záverečnú bakalársku prácu z Filozofie.

Študentom sa odporúča zapisovať si všetky povinné predmety tak, aby tieto ukončili najneskôr v 5. semestri, a tým si uľahčili prípravu na štátnice.

Charakteristika jednotiek študijného programu UAP - časť Filozofia v kombinácii

Kód: Názov: Kr.: Hod: Semester realizácie (rok):
  Povinné predmety: 59    
A-boFI-018 Čítanie a písanie filozofických textov 4 2 ZS (1)
A-AboFI-005 Dejiny filozofie 1: Antická filozofia 5 3 ZS (1)
A-AbuLO-01 Logika 1 5 3 ZS (1)
A-AboFI-006 Dejiny filozofie 2: Stredoveká filozofia 5 3 LS (1)
A-AboFI-012 Epistemológia 5 3 LS (1)
A-AbuLO-02 Logika 2 5 3 LS (1)
A-AboFI-007 Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofia 5 3 ZS (2)
A-AboFI-011 Etika 5 3 ZS (2)
A-AboFI-008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia 5 3 LS (2)
A-AboLO-32 Argumentácia vo filozofii 5 2 LS (2)
A-AboFI-010 Sociálna a politická filozofia 5 3 LS (2)
A-AboFI-013 Metafyzika 5 3 ZS (3)
         
  Povinne-voliteľné predmety - Filozofia: 1    
A-boFI-019 Dejiny slovenskej filozofie 5 3 ZS (3)
A-boFI-116 Matematika pre filozofov 5 2 ZS (1, 2, 3)
A-boFI-123 Texty z nemeckej klasickej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-126 Vybrané texty zo sociálnej a politickej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-132 Klasická a moderná fyzika 1 5 2 ZS (1, 2, 3)
A-boFI-142 Pohľady do stredovekej arabskej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-146 Filozofia Davida Huma 5 2 ZS (2, 3)
A-AboLO-13 Filozofia času – metodologické, filozofické a logické otázky 5 2 ZS (2, 3)
A-AboLO-25 Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-144 Filozofia a kritické myslenie 5 2 LS (1, 2, 3)
A-boFI-106 Environmentálna etika 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-145 Grécke minimum pre filozofov 5 2 LS (1, 2, 3)
A-boFI-119 Podoby osvietenskej filozofie 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-128 Vybrané problémy z feministickej filozofie 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-905 Rodové štúdiá 3 2 LS (2, 3)
A-AboLO-14 Metodologické základy vedeckého výskumu 5 2 LS (2, 3)
A-AboLO-21 Úvod do filozofie sociálnych vied 5 2 LS (2, 3)
         
  Výberové predmety: podľa výberu študenta    

Štátna záverečná skúška - časť Filozofia

Obhajoba záverečnej práce- len študenti, ktorí si vyberú bakalársku prácu z Filozofie12 kreditov