Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii

Nástup na štúdium od ak. roku 2015 - 2016

SPOLUGARANT: Doc. Erika Lalíková, PhD.

Študijný poradca: PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Tajomník komisie pre štátne záverečné skúškyDoc. Andrej Kalaš, PhD.

Študijný program I. (bakalárskeho) stupňa - 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov

Študijný program: ŠP je zoznam povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré tvoria obsah štúdia študijného odboru. Povinné predmety (označenie „P“) musí študent absolvovať všetky, z povinne voliteľných predmetov (označenie „PV“) musí absolvovať predmety v určenom počte kreditov - podľa zásad a v skladbe stanovenej v študijnom programe. Výberové predmety (označenie „V“) predstavujú doplnkovú ponuku voľne voliteľných kurzov rozširujúcich odborný profil študenta v študovanom študijnom odbore.

Skladba a realizácia študijného programu UAP - časť Filozofia:
Študent musí zrealizovať všetky predpísané P predmety a V predmety v celkovej hodnote minimálne 60 kreditov.

Zásady voľby povinne voliteľných predmetov:
Na tejto úrovni študent nerealizuje z Filozofie žiadne PV predmety.

Zásady voľby výberových predmetov:
Výberové predmety (za časť Filozofia) – 1 kredit - si študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky iných katedier alebo z PV predmetov z Filozofie.

Charakteristika jednotiek študijného programu UAP: Filozofia v kombinácii

Kód: Názov: Kr.: Hod: Semester realizácie (rok):
  Povinné predmety: 59    
A-AbuFI001 Úvod do štúdia filozofie 5 2 ZS (1)
A-AboFI005 Dejiny filozofie 1: Antická filozofia 5 3 ZS (1)
A-AbuLO-01 Logika 1 5 3 ZS (1)
A-AboFI006 Dejiny filozofie 2: Stredoveká filozofia 5 3 LS (1)
A-AboFI012 Epistemológia 5 3 LS (1)
A-AbuLO-02 Logika 2 5 3 LS (1)
A-AboFI007 Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofia 5 3 ZS (2)
A-AboFI011 Etika 5 3 ZS (2)
A-AboFI008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia 5 3 LS (2)
A-AboFI009 Argumentácia vo filozofii 4 2 LS (2)
A-AboFI010 Sociálna a politická filozofia 5 3 LS (2)
A-AboFI013 Metafyzika 5 3 ZS (3)
  Povinne-voliteľné predmety: 0    
         
  Výberové predmety: 1    

Štátna záverečná skúška - časť Filozofia

Obhajoba záverečnej práce- len študenti, ktorí si vyberú bakalársku prácu z Filozofie12 kreditov