Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia

RADA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Predseda: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD, prof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.; zástupca študentov: Mgr. Katarína Dženisa Rajtíková

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Garantprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugarantiprof. PhDr. Emil Višňovský, PhDprof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Študijný poradca: PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Tajomník komisie pre štátne záverečné skúškyPhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Študijný program I. (bakalárskeho) stupňa - 2.1.1 Filozofia

Študijný program platí od akademického roku 2022 -2023

Študijný program: ŠP je zoznam povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré tvoria obsah štúdia študijného odboru.

Povinné predmety (označenie „P“) musí študent absolvovať všetky. Z povinne voliteľných predmetov (označenie „PV“) musí absolvovať predmety tejto kategórie v určenom počte kreditov - podľa zásad a v skladbe stanovenej v študijnom programe. Výberové predmety (označenie „V“) predstavujú doplnkovú ponuku voľne voliteľných predmetov rozširujúcich odborný profil študenta v študovanom študijnom odbore. Všeobecne sa za výberový predmet sa považuje predmet, ktorý nie je uvedený v ŠP ako P alebo PV predmet, poprípade každý predmet absolvovaný nad predpísaný počet kreditov v danej kategórii.

Skladba a realizácia študijného programu bc. Filozofia:
Študent musí zrealizovať všetky predpísané P predmety, PV predmety (v uvedenej štruktúre a v stanovenom počte kreditov) a V predmety (podľa vlastného výberu) v celkovej hodnote minimálne 180 kreditov.
Študentom sa odporúča zapisovať si všetky povinné predmety tak, aby tieto ukončili najneskôr v 5. semestri, a tým si uľahčili prípravu na štátnice.

Zásady voľby povinne voliteľných predmetov:
a) Cudzí jazyk CJ1: 1-4 (Odborná angličtina, Odborná nemčina) - študenti si povinne zapíšu jeden z voliteľných cudzích jazykov. Žiadny z jazykov sa neotvára na začiatočníckej úrovni; predpokladá sa teda, že študent si zvolí ten jazyk, ktorý študoval na strednej škole alebo má z neho dostatočné vedomosti.

b) Okrem uvedených predmetov Cudzieho jazyka musia študenti absolvovať aj PV predmety z Filozofie v predpísanej kreditovej hodnote. (viď tabuľka nižšie).

Zásady voľby výberových predmetov:
Výberové predmety si študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky celofakultných predmetov, predmetov iných študijných programov, alebo z PV predmetov z Filozofie nad stanovený počet kreditov.

Typ predmetu:Kredity:
Povinné predmety:84
Povinne-voliteľné predmety:Cudzí jazyk:12
z Filozofie:60
Výberové predmety:podľa výberu študenta12
Štátna záverečná skúška: Obhajoba bakalárskej práce12

Charakteristika jednotiek študijného programu bc. Filozofia

Kód: Názov: Kred.: Hod.: Semester realizácie (rok):
  Povinné predmety: 86    
A-boFI-001 Úvod do filozofie 4 2 ZS (1)
A-boFI-018 Čítanie a písanie filozofických textov 4 2 ZS (1)
A-AboLO-00 Úvod do logiky 5 3 ZS (1)
A-boFI-005 Dejiny filozofie 1: Antická filozofia 5 3 ZS (1)
A-AboLO-01 Logika 1 5 3 LS (1)
A-boFI-006 Dejiny filozofie 2: Stredoveká filozofia 5 3 LS (1)
A-boFI-012 Epistemológia 5 3 LS (1)
A-AboLO-02 Logika 2 5 3 ZS (2)
A-boFI-007 Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofia 5 3 ZS (2)
A-boFI-011 Etika 5 3 ZS (2)
A-AboLO-03 Logika 3 5 3 LS (2)
A-boFI-008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia 5 3 LS (2)
A-boFI-010 Sociálna a politická filozofia 5 3 LS (2)
A-AboLO-32 Argumentácia vo filozofii 5 2 LS (2)
A-boFI-019 Dejiny slovenskej filozofie 5 3 ZS (3)
A-boFI-013 Metafyzika 5 3 ZS (3)
A-boFI-016 Seminár k bakalárskej práci 1 3 3 ZS (3)
A-boFI-017 Seminár k bakalárskej práci 2 3 3 LS (3)
         
  PV predmety mimo Filozofie: 12    
A-boCJ-001 Odborná angličtina 1 3 2 ZS (1)
A-boCJ-002 Odborná angličtina 2 3 2 LS (1)
A-boCJ-003 Odborná angličtina 3 3 2 ZS (2)
A-boCJ-004 Odborná angličtina 4 3 2 LS (2)
A-boCJ-031 Odborná nemčina 1 3 2 ZS (1)
A-boCJ-032 Odborná nemčina 2 3 2 LS (1)
A-boCJ-033 Odborná nemčina 3 3 2 ZS (2)
A-boCJ-034 Odborná nemčina 4 3 2 LS (2)
         
  PV predmety - Filozofia 2022 - 2023 60    
A-boFI-116 Matematika pre filozofov 5 2 ZS (1, 2, 3)
A-boFI-123 Texty z nemeckej klasickej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-126 Vybrané texty zo sociálnej a politickej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-132 Klasická a moderná fyzika 1 5 2 ZS (1, 2, 3)
A-boFI-142 Pohľady do stredovekej arabskej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-146 Filozofia Davida Huma 5 2 ZS (2, 3)
A-AboLO-13 Filozofia času – metodologické, filozofické a logické otázky 5 2 ZS (2, 3)
A-AboLO-25 Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus 5 2 ZS (2, 3)
A-boFI-144 Filozofia a kritické myslenie 5 2 LS (1, 2, 3)
A-boFI-106 Environmentálna etika 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-145 Grécke minimum pre filozofov 5 2 LS (1, 2, 3)
A-boFI-119 Podoby osvietenskej filozofie 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-128 Vybrané problémy z feministickej filozofie 5 2 LS (2, 3)
A-boFI-905 Rodové štúdiá 3 2 LS (2, 3)
A-AboLO-14 Metodologické základy vedeckého výskumu 5 2 LS (2, 3)
A-AboLO-21 Úvod do filozofie sociálnych vied 5 2 LS (2, 3)
         
  Výberové predmety 12    
  - podľa výberu študenta      

Štátna záverečná skúška

Predmety:Kredity:
Obhajoba záverečnej Bc. práce12