Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia

GARANT: Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Študijný poradca: PhDr. Ladislav Sabela, CSc.

Tajomník komisie pre štátne záverečné skúškyMgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Študijný program I. (bakalárskeho) stupňa - 2.1.1 Filozofia

Študijný program: ŠP je zoznam povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré tvoria obsah štúdia študijného odboru.

Povinné predmety (označenie „P“) musí študent absolvovať všetky. Z povinne voliteľných predmetov (označenie „PV“) musí absolvovať predmety tejto kategórie v určenom počte kreditov - podľa zásad a v skladbe stanovenej v študijnom programe. Výberové predmety (označenie „V“) predstavujú doplnkovú ponuku voľne voliteľných predmetov rozširujúcich odborný profil študenta v študovanom študijnom odbore. Všeobecne sa za výberový predmet sa považuje predmet, ktorý nie je uvedený v ŠP ako P alebo PV predmet, poprípade každý predmet absolvovaný nad predpísaný počet kreditov v danej kategórii.

Skladba a realizácia študijného programu bc. Filozofia:
Študent musí zrealizovať všetky predpísané P predmety, PV predmety (v uvedenej štruktúre a v stanovenom počte kreditov) a V predmety (podľa vlastného výberu) v celkovej hodnote minimálne 180 kreditov.
Študentom sa odporúča zapisovať si všetky povinné predmety tak, aby tieto ukončili najneskôr v 5. semestri, a tým si uľahčili prípravu na štátnice.

Zásady voľby povinne voliteľných predmetov:
a) Cudzí jazyk CJ1: 1-4 (angličtina, nemčina) - študenti si povinne zapíšu jeden z voliteľných cudzích jazykov. Žiadny z jazykov sa neotvára na začiatočníckej úrovni; predpokladá sa teda, že študent si zvolí ten jazyk, ktorý študoval na strednej škole alebo má z neho dostatočné vedomosti.
b) Okrem uvedených predmetov Cudzieho jazyka musia študenti absolvovať aj PV predmety z Filozofie v predpísanej kreditovej hodnote. (viď tabuľka nižšie).

Zásady voľby výberových predmetov:
Výberové predmety si študenti zapisujú podľa vlastného záujmu z ponuky celofakultných predmetov, predmetov iných študijných programov, alebo z PV predmetov z Filozofie nad stanovený počet kreditov.

Typ predmetu:Kredity:
Povinné predmety:86
Povinne-voliteľné predmety:Cudzí jazyk:12
z Filozofie:50
Výberové predmety:podľa výberu študenta20

Charakteristika jednotiek študijného programu bc. Filozofia

Kód: Názov: Kred.: Hod.: Semester realizácie (rok):
  Povinné predmety: 86    
A-AboFI001 Úvod do filozofie 4 2 ZS (1)
A-AboFI002 Filozofická propedeutika 4 2 ZS (1)
A-AboFI003 Čítanie a písanie filozofických textov 1 4 2 ZS (1)
A-AboFI005 Dejiny filozofie 1: Antická filozofia 5 3 ZS (1)
A-AboLO-00 Úvod do logiky 5 3 ZS (1)
A-AboFI004 Čítanie a písanie filozofických textov 2 4 2 LS (1)
A-AboFI006 Dejiny filozofie 2: Stredoveká filozofia 5 3 LS (1)
A-AboFI012 Epistemológia 5 3 LS (1)
A-AboLO-01 Logika 1 5 3 LS (1)
A-AboFI007 Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofia 5 3 ZS (2)
A-AboFI011 Etika 5 3 ZS (2)
A-AboLO-02 Logika 2 5 3 ZS (2)
A-AboFI008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia 5 3 LS (2)
A-AboFI009 Argumentácia vo filozofii 4 2 LS (2)
A-AboFI010 Sociálna a politická filozofia 5 3 LS (2)
A-AboLO-03 Logika 3 5 3 LS (2)
A-AboFI013 Metafyzika 5 3 ZS (3)
A-AboFI016 Seminár k bakalárskej práci 1 3 3 ZS (3)
A-AboFI017 Seminár k bakalárskej práci 2 3 3 LS (3)
         
  PV predmety mimo Filozofie: 12 2  
A-boCJ-001 Odborná angličtina 1 3 2 ZS (1)
A-boCJ-002 Odborná angličtina 2 3 2 LS (1)
A-boCJ-003 Odborná angličtina 3 3 2 ZS (2)
A-boCJ-004 Odborná angličtina 4 3 2 LS (2)
A-boCJ-031 Odborná nemčina 1 3 2 ZS (1)
A-boCJ-032 Odborná nemčina 2 3 2 LS (1)
A-boCJ-033 Odborná nemčina 3 3 2 ZS (2)
A-boCJ-034 Odborná nemčina 4 3 2 LS (2)
         
  PV predmety z Filozofie: 2021 - 2022 50    
A-AboFI105 Empirická filozofia D. Huma 5 2 ZS (2, 3)
A-AboFI108 Evolučná koncepcia Teilharda de Chardin 5 2 ZS (1, 2, 3)
A-AboFI117 Miesto utópií v novoveku 5 2 ZS (2, 3)
A-AboFI123 Texty z nemeckej klasickej filozofie 5 2 ZS (2, 3)
A-AboFI126 Vybrané texty zo sociálnej a politickej filozofie 5 2 ZS (1, 2, 3)
A-AboFI133 Klasická a moderná fyzika 2 5 2 ZS (2, 3)
A-AboFI136 Úvod do vyššej matematiky 1 5 2 ZS (1, 2, 3)
A-AboLO-16 Filozofia vedy 1 5 2 ZS (2, 3)
A-AboLO-31 von Wright: Vysvetľovanie a rozumenie 5 2 ZS (2, 3)
A-AboFI101 Aristoteles 5 2 LS (1, 2, 3)
A-AboFI106 Environmentálna etika 5 2 LS (2, 3)
A-AboFI114 Grécke minimum 5 2 LS (1, 2, 3)
A-AboFI119 Podoby osvietenskej filozofie 5 2 LS (2, 3)
A-AboFI137 Úvod do vyššej matematiky 2 5 2 LS (1, 2, 3)
A-AboFI143 Praktická etika 5 2 LS (2, 3)
A-AboFI144 Filozofia a kritické myslenie 5 2 LS (1, 2, 3)
A-AboFI905 Rodové štúdiá 4 2 LS (1, 2, 3)
A-AboLO-14 Metodologické základy vedeckého výskumu 5 2 LS (2, 3)
  Výberové predmety 20    
  - podľa výberu študenta      

Štátna záverečná skúška

Predmety:Kredity:
Obhajoba záverečnej Bc. práce12