Kurzy v študijných programoch

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Kurzy v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-AboFI011Etika
A-AboFI106Environmentálna etika
A-AboFI108Evolučná koncepcia Teilharda de Chardin
AboKU017Etika a mravná kultúra
A-boFI-909Základy environmentálnej etiky

Kurzy v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-AmoFI112Filozofická antropológia 1
A-AmoFI113Filozofická antropológia 2
A-moFI-517Teilhardovský seminár
A-muSZ-101Filozofická antropológia a axiológia

Kurzy v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-dSF-006Ľudská prirodzenosť z evolučno-etickej perspektívy I.
A-dSF-007Ľudská prirodzenosť z evolučno-etickej perspektívy II.