Vedecko-výskumná činnosť

Prof. Michal Chabada, PhD.

Aktuálne prebiehajúci grant:

2020 - 2023:KEGA 009UK-4/2020: Vysokoškolská učebnica: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie IV. - V. (vedúci projektu)
2019 - 2023:APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, (vedúci projektu)
2019 - 2023APVV-18-0103: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy - riešiteľ

Projekty a granty:

2015 - 2019:APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľ
2015 - 2017:VEGA 1/0461/15: Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy, (vedúci projektu)
2011 - 2014:VEGA 1/0112/12: Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie (vedúci grantu)
2009 – 2011:VEGA 1/0078/10: Podoby recepcie aristotelizmu v stredovekej filozofii  (vedúci grantu)
2008 – 2010:VEGA 1/0560/08: Identita osoby v stredovekej a súčasnej analytickej filozofii (zástupca vedúceho grantu)
2007:Grant mladých vedeckých pracovníkov UK
2007:Štipendium nadácie Jána Husa