Publikačná činnosť

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Prof. Michal Chabada, PhD.

Výber z publikačnej činnosti:

Chabada, M,: Kapitoly z dejín filozofie IV. Vrcholná latinská scholastika. Univerzita Komenského v Bratislave, 2021.
Chabada, M.: Moral Facts as Facts of Life, In: Michal Chabada, Róbert Maco (eds.): Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy, Filosofický časopis (Special Issue, 3/2021), Prague 2021, s. 10 - 27.
Chabada, M.: Prirodzené morálne cnosti podľa Jána Dunsa Scota. Filosofický časopis. - Roč. 69, č. 2, 2021, s. 347 - 363.
Chabada, M.: Prirodzené a morálne dobro alebo zlo: prístup Philippy Footovej. In: Filozofia, 2020, roč. 75, č. 9, s. 747 – 759.
Chabada, M.: Prirodzenosť, vôľa a cnosť: antinaturalistické črty etiky Jána Dunsa Scota. In: Pro-Fil, 20 (2) 2019, s. 42 – 57.
Chabada, M.: Problém vzťahu rozumu / filozofie a viery / náboženstva v stredovekej filozofii (Averroes, Boethius z Dácie a Tomáš Akvinský) a paralely so súčasnými prístupmi. In: Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 282 - 293.
Michal Chabada, Mariana Szapuová: Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie pohľad T. Akvinského a D. Huma. In: Filozofia, roč. 72, č. 9 (2017), s. 698 - 710.
Michal Chabada, Róbert Maco, Marek Vician: Intuícia ako zdroj poznania. Historické a súčasné pohľady. Univerzita Komenského v Bratislave, 2017.
Chabada, Michal.:  Kapitoly z dejín stredovekej filozofie III. Arabská a židovská stredoveká filozofia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016
Chabada, Michal.:  Kapitoly z dejín stredovekej filozofie II. Raná latinská scholastika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2015.
Chabada, Michal.: Die Frage nach dem Individuationsprinzip. Eine vergleichende Analyse der Diskussionslage in der analytischen Ontologie und bei Duns Scotus. In: Philosophisches Jahrbuch, roč. 123, č. 1, 2016, s. 3-22.
Chabada, Michal: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie I. UK v Bratislave, 2014
Chabada, Michal: Prirodzený zákon v scholastike a v širšej dejinno-filozofickej perspektíve, UK v Bratislave, 2014.
Mlčúchová, A., Sitár, O., Chabada, M.: Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie, UK v Bratislave, 2014 Chabada, Michal: Cognitio intuitiva et abstractiva : die ontologischen Implikationen der Erkenntnislehre des Johannes Duns Scotus mit Gegenüberstellung zu Aristoteles und I. Kant. Mönchengladbach : B. Kühlen, 2005, 146 s.
Chabada, Michal: Ján Duns Scotus: vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 156 s.
Chabada, Michal: Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, 128 s.
Chabada, Michal: Odsúdenia z roku 1277 a Boethius z Dácie. In: Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku, Trnava : Dobrá kniha, 2014 s. 113 - 151.