Literatura k predmetom

Dejiny filozofie 2: Stredovek

 

sylabus predmetu

 

Povinné texty na seminár:

Augustinus Aurelius: O učiteľovi. Archa, Bratislava 1995, s. 1 - 29; 28 - 47; 46 - 77; 76 - 96.

Augustinus Aurelius: Proti akademikom. In: Antológia z diel filozofov III. (Patristika a scholastika). Bratislava: Pravda, 1975, s. 67 - 91.

2. Augustinus Aurelius: O blaženom živote. In: Antológia z diel filozofov III. (Patristika a scholastika). Bratislava: Pravda, 1975, s. 93 - 109.

3. Augustinus Aurelius: Vyznania k. 11. Bratislava: Lúč, 1997, s. 315 - 345.

4. Peter Abaelard: Áno a nie. In: Antológia z diel filozofov III. (Patristika a scholastika). Bratislava: Pravda, 1975, s. 237 - 248.

 

5. Anzelm z Canterbury: Proslogion. In: Mistr Eckardt a středověká mystika. Praha: Vyše-hrad, 2000, s. 73 - 79.

6. Tomáš Akvinský: Suma proti pohanom 1 – 9. In: Ostium 1, 2014, s. 1 - 8.

7. Tomáš Akvinský: Suma teologická I, q. 1, a. 1 – 5. In: Filozofia roč. 66, 2011, č. 1, s. 84 - 90.

8. Tomáš Akvinský: Úryvky z komentáře k Aristotelově Metafysice. (Substance a akcident; V Bohu není pasivní potence). In: Sousedík, S.: Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha: Křesťanská akademie, 1992, s. 48 - 54.

9. Tomáš Akvinský: Teologická suma (Skládá se anděl z látky a formy?; Žijí všechny přirozené věci?; Je život nějaká činnost?). In: Sousedík, S.: Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha: Křesťanská akademie, 1992, s. 60 - 64.

10. Tomáš Akvinský: Předmluva k Aristotelově Metafyzice. In: Sousedík, S.: Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha: Křesťanská akademie, 1992, s. 64 - 66.

11. Ján Duns Scotus: Základy metafyziky. In: Sousedík, S.: Jan Duns Scotus. Doctor aubtilis a jeho čeští žáci. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 209 - 217.

Pohľady do stredovekej arabskej filozofie

 

Texty na seminár:

Abú Hámid al-Ghazzálí: Zachránce bloudícího, VYŠEHRAD 2005, s. 19 - 42.

ALFARABI - The Book of Religion, In: Parens, J. - Macfarland, J. C. (eds): Medieval political philosophy: a sourcebook (2nd ed.), s. 24 - 35.

ALFARABI - The Attainment of Happiness, In: Parens, J. - Macfarland, J. C. (eds): Medieval political philosophy: a sourcebook (2nd ed.), s. 56 -71.

Ibn Rušd - Rozhodné pojednání o vztahu náboženstvi a filosofie, s. 87 - 121.

IBN TUFAYL: Hayy the Son of Yaqzan, s. 105 - 122.

Cnosti a blaženosť v stredovekej filozofii

 

Texty na seminár:

ALFARABI - The Attainment of Happiness, In: Parens, J. - Macfarland, J. C. (eds): Medieval political philosophy: a sourcebook (2nd ed.), s. 56 -71.

Boethius z Dácie: O najvyššom dobre čiže o živote filozofa, In: FILOZOFIA, Roč. 65, 2010, č. 5, s. 471 - 476.

Tomáš Akvinský: Otázky o cnostech I, O cnostech obecně, Aquinata, Krystal OP s.r.o, 2012:
s. 17 - 35; s. 36 - 47; s. 64 - 81; s. 82 - 93; s. 119 - 137; s. 138 - 159; s. 206 - 235; s. 236 - 257

Tomáš Akvinský: O blaženosti v Teologické sumě, Krystal OP s.r.o., 2016:
Otázka 1, s. 33 - 51; Otázka 2, s. 52 - 69; Otázka 3, s. 70 - 88; Otázka 4, s. 89 - 105; Otázka 5, s. 106 - 124

Predmet metafyziky v stredovekej filozofii

Literatúra:

Aristoteles: Metafyzika. (In: Antológia z diel filozofov II, Bratislava 1972), I. kniha - 1. a 2. kapitola (s. 243 - 247), II. kniha - 1., 2. a 3. kapitola (s. 266 - 269), IV. kniha - 1. a 2. kapitola (s. 287 - 290), VI. kniha, 1. a 4. kapitola (s. 337 - 338341 - 342), XII. kniha, 1. - 10. kapitola (s. 434 - 449).)

Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 1. časť, 13. otázka, 1. – 4. článok

Tomáš Akvinský: Suma teologická, 1. časť, 13. otázka, 5. – 8. článok

Tomáš Akvinský: Předmluva k Aristotelově Metafyzice. In: Sousedík, S.: Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha: Křesťanská akademie, 1992, s. 64 - 66.

Sousedík, S.: Jan Duns Scotus - doctor subtilis a jeho čeští žáci. Vyšehrad, Praha 1989: Základy metyfyziky (s. 209 - 234).

Základy filozofie

Literatúra:

Peregrin, J.: Filozofie pro normální lidi. DOKOŘáN 2008

Hollis, M.: Pozvání do filosofie, BARRISTER & PRINCIPAL, s. 7 - 23111 - 127128 - 145146 - 166

Liessmann, K. - Zenaty, G.: O myšlení. Úvod do filosofie, VOTOBIA, 7 - 16; s. 69 - 79; 80 - 88156 - 169170 - 186190 - 194.

Platón - Symposion, Praha: OIKOYMENH 1994 (189c – 193d)

Nagel, T.: Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bradlo, Bratislava 1991:
1. Úvod
2. Ako vôbec niečo poznávame
3. Iné mysle
4. Problém vzťahu duševného a telesného
5. Význam slov
6. Slobodná vôľa
7. Správne a nesprávne
8. Spravodlivosť
9. Smrť
10. Zmysel života

Filozofia, teológia a vedy v stredoveku

Literatúra:

 

Boethius: O večnosti sveta, s. 49 - 69; 70 - 71; 72 - 97; 98 - 121

T. Akvinský: Rozdělení a metody vědy, s. 26 - 51; 51 - 59; 60 - 7776 - 91;

Ockham - Ockhamova teorie supozice, 137 - 159; 158 - 168