Kurzy v študijných programoch

Prof. Michal Chabada, PhD.

Kurzy v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-boFI-003 Dejiny filozofie 2
A-boFI-131 Scotus - základy metafyziky
A-boFI-132 Akvinský - prirodzená a zjavená teológia
A-boFI-134 Augustín - slobodná vôľa a predestinácia
A-boFI-144 Ján Duns Scotus - filozofia a teológia
A-boFI-145 Tomáš Akvinský - filozofia a teológia
A-boFI-905 Stredoveká a renesančná filozofia
A-buFI-090 Hospitačná pedagogická prax z filozofie

Kurzy v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-moFI-101 Akvinský - teória zákona
A-moFI-102 Ján Duns Scotus - jednoznačnosť pojmu súcna
A-moFI-130 Úvod do ontológie T. Akvinského
A-muFI-001 Didaktika filozofie 1
A-muFI-002 Didaktika filozofie 2
A-muFI-011 Priebežná pedagogická prax z filozofie
A-muFI-012 Súvislá pedagogická prax z filozofie

Kurzy v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód: Názov: