Mgr. Zuzana Zelinová

Študentka doktorandského štúdia

Miestnosť: Š - 511 a

 

Telefón: + 421 2 59 24 43 92

 

E-mail:  zelinova9uniba.sk

 

Konzultačné hodiny:  LS 2017 - 2018:

Utorok, 13:00 - 15:00 hod.

Odborné zameranie

Dejiny filozofie

Téma práce: Antická paideia v sokratovskej tradícii myslenia

Školiteľ: Doc. Andrej Kalaš, PhD.

Vedecko – Výskumná činnosť:

Aktuálne prebiehajúci grant: VEGA 1/0885//14 Fontes Cynicorum: pramene kynizmu a ich interpretácia, riešiteľ.

Publikácie:

Zelinová, Zuzana: Paideutická interpretácia krásna v Platónovom dialógu Symposion, In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014. S. 140-148.
Zelinová, Zuzana: Platónove Zákony – Návrat k orálnej tradícii? In: Filozofia, človek, spoločnosť Trnava : UCM, 2014. S. 57-64.
Andrej Kalaš – Vladislav Suvák: Antisthenis Fragmenta. Recenzia. In: Filozofia Roč. 69, č. 10 (2014), s. 891-894.
Zelinová, Zuzana: Pamäť ako Múza: alétheia medzi enthusiasmom a epistémé. In: Ostium, Roč. 11, č.3 (2015), nestr. [9 s.].
Zelinová, Zuzana: Kynická paideia alebo Antisthenés medzi Odysseom a Sókratom. In: Filozofia Roč. 71, č. 2 (2016), s. 107-118.
Vladislav Suvák (ed.): Antisthenica Cynica Socratica. Recenzia. In: Filozofia Roč. 71, č. 3 (2016), s. 246-248.
Zelinová, Zuzana: Nová učebnica dejín antickej filozofie. In: Ostium, Roč. 12, č. 2 (2016), nestr. [2 s.].
Apuleius: O Sokratovom božstve, preklad Andrej Kalaš, Zuzana Zelinová. In: Filozofia Roč. 70, č. 7 (2015), s. 560-574
Gorgias: Chvála Heleny, preklad Andrej Kalaš, Zuzana Zelinová. In: Fozofia, Roč. 71, č. 5 (2016), s. 425-430.

Kurzy v ZS 2017 - 2018:

Kód:
Názov:
Infolist predmetu: