Publikačná činnosť

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Výber z publikačnej činnosti:

Maco, R.: Fyzika a naturalistická filozofia: fyzikálne a filozofické aspekty kalibračného princípu. In: FILOZOFIA 77/9, 2022, s. 694 - 710.
Maco, R.: Naturalism and the Task of Philosophy, In: Michal Chabada, Róbert Maco (eds.): Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy, Filosofický časopis (Special Issue, 3/2021), Prague 2021, s. 44 - 61.
Maco, R.: Paul Giladi (ed): Responses to Naturalism: Critical Perspectives from Idealism and Pragmatism (2020) - (Review). In: Michal Chabada, Róbert Maco (eds.): Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy, Filosofický časopis (Special Issue, 3/2021), Prague 2021, s. 116 - 120.
Maco, R.: Pre a proti inštrumentalizmu vo filozofii fyziky: In: M. Szapuová et al. : Veda, spoločnosť a hodnoty. Univerzita Komenského v Bratislave 2019, s. 128 - 146.
Maco, R.: Filozofia je mŕtva. Nech žije fyzika! In: Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 269-281.
Michal Chabada, Róbert Maco, Marek Vician: Intuícia ako zdroj poznania. Historické a súčasné pohľady. Univerzita Komenského v Bratislave, 2017.
Maco, R.: Intuícia v matematike. In: FILOZOFIA 71/9, 2016, s. 746 - 758.
Maco, R.: Intuície a pojmová analýza. In: Veda, racionalita a hodnoty. Bratislava : Stimul, 2016. S. 111 - 118 [CD-ROM].
Maco, R.: Pravidlo ako ústredný pojem filozofie. In: Emil Višňovský et al. : Normativita ako vôľa k poriadku. Univerzita Komenského v Bratislave 2016, s. 85 - 99.
Čana, T, Kamhal. D., Maco, R. (ed.): Metafilozofické skúmania. Bratislava: KO&KA 2015, s. 9 - 39
Maco, R. : Matematické objekty: nálezy alebo vynálezy? In: FILOZOFIA 70/7, 2015, s. 518 - 530.
Maco, R.: Čo je filozofia? In: Metafilozofické skúmania. Bratislava: KO&KA 2015, s. 9 - 39.
Maco, R.: Doslov. In: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Fenomenológia ducha. Bratislava : Kalligram, 2015. S. 549 - 573
Maco, R.: Čo je filozofia? In: Metafilozofické skúmania. Bratislava: KO&KA 2015, s. 9 - 39.
Maco, R. : Matematické objekty: nálezy alebo vynálezy? In: FILOZOFIA 70/7, 2015, s. 518 - 530.
Maco, R.: Husserl a matematika. In: Maco, R. (ed.): Znak a fenomén (Zborník z konferencie 8.2. 2007). Bratislava : All acta 2007, s. 190 - 201.
Maco, R. : Kritické poznámky k súčasnej fenomenológii. In: FILOZOFIA, roč. 63, 2008/3, s. 263 - 269.
Maco, R.: Filozofia matematiky raného Ernsta Cassirera. In: FILOZOFIA, roč. 65, 2010/1, s. 27 - 39.
Maco, R.: Goodmanova záhada vyriešená?. FILOZOFIA, 2012, roč. 67, č. 2, s. 136 - 140.
Maco, R.: Cassirerov pojem symbolickej formy. In: FILOZOFIA, roč. 56, 2001/1, s. 25 - 41.