Literatúra ku kurzom

Dejiny filozofie 20. storočia

Sylabus predmetu

 

JAMES, W. (1907): Pragmatistická koncepcia pravdy. In: Pragmatizmus (ed. E. Višňovský, V. Mihina), Bratislava, Iris 1998, s. 238 - 253.

WITTGENSTEIN, L. (1922): Tractatus logico-philosophicus. Praha 2007, s. 8 - 19, 32 - 34, 79 - 83.

HEIDEGGER, M. (1927): Bytí a čas. Praha 1996. (§1 - 4, § 46 - 53).

CARNAP, R. (1931): Překonání metafyziky logickou analýzou jazyka. In: FILOSOFICKÝ ČASOPIS Ročník XXXIX., 1991, číslo 4.

HORKHEIMER, M. (1937): Tradiční a kritická teorie. In: Aluze, 4, 2001, 1.

SARTRE, J. P. (1946): Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad 2004, s. 9 - 50.

FOUCAULT, M. (1966): Slová a veci. Bratislava: Kalligram 2000, s. 7 - 16, 351 - 392.    

LYOTARD, J.-F. (1979): Postmoderní situace. In: O postmodernismu. Praha 1993, s. 97 - 118.