Vedecko-výskumná činnosť

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Aktuálne projekty a granty

2019 - 2023APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, (riešiteľ)
2019 - 2021VEGA 1/0258/2019:  Realizmus a antirealizmus v súčasnej filozofii vedy, (riešiteľ)

Ukončené projekty a granty:

2015 - 2019: APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, (riešiteľ)

2015 - 2017: VEGA 1/0461/15: Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy. (riešiteľ)

2011: grant UK G-11-087-00: Úvod do internalizmu a externalizmu v epistemológii ( riešiteľ)