Predmety v študijných programoch

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Predmety v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-boFI-007 Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofia
A-boFI-016 Seminár k bakalárskej práci 1
A-boFI-017 Seminár k bakalárskej práci 2
A-boFI-018 Čítanie a písanie filozofických textov
A-boFI-144 Filozofia a kritické myslenie
A-boFI-146 Filozofia Davida Huma
A-boFI-901 Základy filozofie
A-buFI-581 Seminár k bakalárskej práci 1
A-buFI-582 Seminár k bakalárskej práci 2

Predmety v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-moFI-005 Seminár k diplomovej práci 1
A-moFI-006 Seminár k diplomovej práci 2
A-moFI-168 Súčasné teórie poznania
A-moFI-169 Filozofický skepticizmus
A-muFI-592 Seminár k diplomovej práci