Mgr. Martin Farbák

Študent doktorandského štúdia

Miestnosť: Š - 508

 

Telefón: +421 2 901 320 62


 

E-mail:  martin.farbakuniba.sk

 

 

Konzultačné hodiny: ZS 2020 - 2021:

 Utorok: 14.00 do 15.00 hod.

Odborné zameranie: Systematická filozofia

Téma práce: Filozoficko-etická kritická reflexia transhumanistických vízií

Školiteľ: Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Kurzy v LS 2020 - 2021:

Kód:
Názov:
Infolist predmetu:
AboKU017Etika a mravná kultúraIL

Výber z publikačnej činnosti:

Farbák, M. - Plašienková, Z.: MORÁLNE BIOVYLEPŠOVANIE: CESTA BUDÚCNOSTI ALEBO OHROZENIE MORÁLNEHO STATUSU ČLOVEKA? In: Z. Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020, s. 58 - 66.