Mgr. Martin Farbák

Študent doktorandského štúdia

Miestnosť: Š - 508

 

Telefón: +421 2 901 320 62

 

E-mail:  martin.farbakuniba.sk

 

 

Konzultačné hodiny: LS 2021 - 2022:

Utorok: 9.00 - 11.00 hod. (S 504)

Odborné zameranie: Systematická filozofia

Téma práce: Filozoficko-etická kritická reflexia transhumanistických vízií

Školiteľ: Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Kurzy v LS 2021 - 2022:

Kód:
Názov:
Infolist predmetu:

Výber z publikačnej činnosti:

Farbák, M. - Plašienková, Z.: MORÁLNE BIOVYLEPŠOVANIE: CESTA BUDÚCNOSTI ALEBO OHROZENIE MORÁLNEHO STATUSU ČLOVEKA? In: Z. Plašienková (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť z pohľadu nových poznatkov a trendov. Bratislava, STIMUL, 2020, s. 58 - 66.