Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Marek Vician

Študent doktorandského štúdia

Miestnosť: Š - 511 a

Telefón: + 421 2 59 24 43 92

 

E-mail: vician8uniba.sk

 

Konzultačné hodiny: LS 2018 - 2019:


Odborné zameranie:

Dejiny filozofie

Téma práce: Vzťah teórie poznania a teórie metódy v novovekej filozofii (od Descarta po Kanta)

Školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD.

 

Vedecko-výskumná činnosť: Aktuálne prebiehajúci grant​:

2015 - 2019:APVV: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľ
2015 - 2017:Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy, riešiteľ

 

Publikačná činnosť:

Michal Chabada, Róbert Maco, Marek Vician: Intuícia ako zdroj poznania. Historické a súčasné pohľady. Univerzita Komenského v Bratislave, 2017.