Publikačná činnosť:

Výber z publikačnej činnosti

Mlčúchová, Andrea (2015): Reinterpretácia Akvinského tézy o identite poznávajúceho a poznávaného. In: Filosofický časopis, roč. 63, č. 2, s. 215 - 231.

Mlčúchová, Andrea (2014): Intencionalita ako objektivita. In: Mlčúchová, A. – Sitár, O. – Chabada, M.: Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 9 - 42.

Mlčúchová, Andrea (2012): Akvinského teória intencionality v kontexte epistemologických diskusií. In: Filozofia, roč. 67, č. 6, s. 491 - 497.