Vedecko-výskumná činnosť

Mgr. Adam Greif, PhD.

Odborné zameranie:

Epistemológia, Praktická etika

Projekty a granty:

2023 - 2027:APVV-22-0397: Naturalizmus a konštruktivizmus ako konkurenčné alebo komplementárne programy - riešiteľ
2019 – 2023:APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, (riešiteľ)
2015-2019:APVV: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľ
2015-2017:Kognitívna intuícia ako filozofický problém. Historické a súčasné epistemologické perspektívy, riešiteľ