Vedecko-výskumná činnosť

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

Ukončené projekty a granty:

2015 - 2019:APVV-14-0510: Veda, spoločnosť, hodnoty: filozofická analýza ich vzájomných väzieb a interakcií, riešiteľ
2013 - 2016:VEGA pri MŠ SR č. 1/0778/13: „Vôľa k poriadku: normy a sociálna koordinácia konania (riešiteľ)
Výstupy:
Ivan Buraj: Politická zmena sveta podľa Alaina Badioua. In: Filozofia, 2013,roč. 68, č.8, s. 652 - 664.
Ivan Buraj: Zachráňme univerzity! In: Emil Višňovký, E. (ed.): Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita vesus hodnoty. Bratislava: Iris 2014, s. 49 - 64.
Ivan Buraj: Malá štúdia o fanatizme (na motívy veľkej štúdie Mariana Várossa o fanatizme). In: Filozofia, 2014,roč. 69, č.2, s. 143 - 153.
Ivan Buraj: Má demokracia alternatívu? In: Martin Šimsa (ed.): Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. Ústí nad Labem: Filosofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně 2015, s. 232 - 248.
2010 - 2011:VEGA pri MŠ SR č, 1/0476/10: „Spory o demokraciu v multikultúrnom kontexte (liberálne verzus neliberálne koncepcie demokracie)” (vedúci projektu)
Výstup:
Spoločná e-monografia Buraj, I. - Plašienková, Z. – Hubina, M.: Fragmenty o demokracii. K niektorým aspektom liberálnych a neliberálnych teórií demokracie, Stimul, Bratislava 2011.
Hubina, M.: Racionalizmus a emprizmus budhistického kanónu. In: Filozofia, 2012, roč. 67, č. 1, s. 72 - 82.
Buraj, I.: Spoločenský pokrok a demokracia. In: Za zrkadlom modernity- Philosophica XXXVI. Bratislava: Univerzita Komenského 2011.
2007 - 2009: VEGA pri MŠ SR: „Antické koncepty demokracie a slobody a ich relevancia pre súčasnosť"
Výstup:
Spoločná monografia Ivan Buraj a kol.: Antická demokracia a sloboda a súčasnosť, Univerzita Komenského, Bratislava 2010.
Buraj, I.: K niektorým charakteristikám antickej filozofie: In: Filozofia 2008, roč. 63, č. 3, s. 270 - 280.
Chabada, M.: Zakotvenie prirodzeného zákona podľa Jána Dunsa Scota. In: Filozofia 2008, roč. 63, č.3, s. 240 - 251.
Kalaš, A.: Sokrates – vzorný občan, alebo rozvracač aténskej demokracie? In: Filozofia 2008, roč. 63, č.1, s. 2 - 17.

 

 

 

2019 – 2023:  APVV-18-0103: Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy - riešiteľ

2019 – 2023: APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, riešiteľ