Publikačná činnosť

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Výber z publikačnej činnosti:

Ivan Buraj: "Späť na zem", ale ako? (alebo medzi kozmocentrizmom a antropocentrizmom), In: Zlatica Plašienková (ed.): Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky - minulosť a súčasnosť, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 256 - 270.
Buraj, I.: Manipulácia ako (špecifický) spôsob vykonávania súčasnej moci. In: Jan Musil (ed.): Reflexe moci a moc reflexe. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2000.
BURAJ, IvanOd prirodzenosti k politike a od politiky k prirodzenosti, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, (169 str.).
Buraj, Ivan: Vôľa k pravde a/ko pravda. In: Szapuová, M. Nuhlíček, M.: Veda, spoločnosť a hodnoty. Bratislava: Uk 2019, 224 - 242.
Buraj, Ivan: Manipulácia ako moc, manipulácia a sloboda. In: Filozofia, roč. 73, č. 9 (2018), s. 742 - 754.
Buraj, Ivan: Tri možné modely vzťahu prirodzeného/biologického a politického/sociálneho. In: Filozofia, roč. 72, č. 9 (2017), s. 685 - 697.
Buraj, Ivan - Palenčárová, Sandra.: Michel Foucault: Minulosť a súčasnosť (K niektorým otázkam sociálnej kontroly). In: FILOZOFIA, 2015, č. 7, s. 505 - 517.
Buraj, Ivan: Má demokraciu altwrnatívu? In: Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 2015, s. 232 - 248.
Buraj, Ivan:  Malá štúdia o fanatizme (na motívy veľkej štúdie Mariana Várossa o fanatizme). In: FILOZOFIA, 2014,  č. 2, s. 143 -1 53.
Buraj, Ivan: Zachráňme univerzity! In: Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita versus hodnoty Bratislava : Iris, 2014. s. 49 - 64.
Buraj, Ivan: Politická zmena podľa Alaina Badioua. In: FILOZOFIA, 2013, s. 652 - 664.
Buraj Ivan: Moc v štruktúre mocenských vzťahov. In: FILOZOFIA Volume: 65, 2010, s. 417 - 427.
Buraj Ivan: K niektorým charakteristikám antickej politickej filozofie. In: FILOZOFIA Volume: 63, 2008, s. 270 - 280.
Buraj Ivan: „Režim pravdy“: pojem, štruktúra a mechanizmy jeho produkcie (Na motívy myšlienok Michela Foucaulta. FILOZOFIA Volume: 62, 2007, s. 569 - 578.
Buraj, Ivan: Foucault a moc. Bratislava: UK 2000, 185 s.
Buraj Ivan: Ku kritike existenciálneho subjektu (Sartre a Foucault). In: FILOZOFIA Volume: 53, 1998, s. 424 - 434.