Curriculum vitae

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

1971 - Stredná všeobecno vzdelávacia škola (SVŠ- dnešné gymnázium)

1976 - Filozofická fakulta Lomonosovej univerzity v Moskve (MŠU), odbor: Dejiny filozofie

1978 - PhDr na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s obhajobou rigoróznej práce na tému „Problematika človeka a slobody vo filozofii J.P. Sartra

1983  - obhajoba práce na tému „Nevyhnutnosť a sloboda v spoločenskom vývoji“ a udelenie hodnosti CSc. na Filozofickej fakulte Lomonosovej univerzity v Moskve (MŠU)

2001 - habilitácia s prácou „Foucault a moc” a udelenie hodnosti docenta v odbore filozofia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Priebeh zamestnania - profesionálna kariéra:

Od roku 1976 až doposiaľ  pôsobí na katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.