Literatúra

Odozvy francúzskej osvieteneckej tradície v slovenskej filozofii

Foucault Michel: Co je to osvícenství? In Filosofický časopis XLI, 1993, č. 3, s. 363 – 379.
Kant Immanuel: Odpověď na otázku: co je to osvícenství? In Filosofický časopis XLI, 1993, č. 3, s. 381 – 390.
Hume David: Dialogy o přirozeném náboženství. Dybbuk 2013, s. 39 – 55.
Voltaire François Marie Arout: Filosofický slovník. Votobia 1997. Heslá: Ateismus, Ateista (13), Bůh (22), Cnost (27), Duše (41), Fanatizmus (54), Hmota (57), Křesťanství (112), Láska (133).
Diderot Denis: List o slepých pre tých, čo vidia. In Filozofické dialógy a state. Bratislava 1984, s. 47 – 112.
Rousseau Jean Jacques: Prechádzky snívajúceho samotára.  Bratislava 2001 (ľubovolná časť)
Rousseau Jean Jacques: Rozprava o vědách, uměních neboli o tom, zda obnova věd  a umění přispěla k očistě mravů. In Rousseau, J. J.: Rozpravy. Praha 1989, s. 47 – 74.
Bartko Michal: Cestami tvorby a myslenia. Bratislava 1994, z toho:
   a/ Charles Montesquieu alebo Duch zákonov (65 – 75)
   b/ J. J. Rousseau alebo človek vo svojich dejinách (76 – 94)
   c/ François Marie Voltaire alebo vláda ducha a tolerancie (95 – 106).
Štefánek Anton: Osvietenstvo na Slovensku. In Bratislava IV, 1930, s. 13 – 25.
Mészáros Ondrej: O školskej filozofii v bývalom Hornom Uhorsku.  In Filozofia 58, 2003, s. 717 – 726.
Tichý Štefan: Filozofické poznámky o školstve v Uhorsku. In Filozofia 41, 1986, s. 594 – 601.
Münz Teodor: Boj slovenských osvietencov proti poverám a predsudkom. In Slovenský filozofický časopis IX, 1956, č. 1, s. 22 – 45.
Feješ Ján: O najlepšom svete nie najlepšom. In FS MS II, 1942, s. 36 – 44.
Laurentzy Ján:  a/ Rozprava o odstránení prekážok z vyučovania (110 – 120);
b/ Rozprava o modlárstve vo filozofii (121 – 127);  c/ O hlavných prekážkach nedostatočného vzdelávania Židov a Cigáňov (128 – 132); d/ Úvaha o vhodnom liečení náboženskej ľahostajnosti (133 – 144). In Münz Teodor: Náhľady filozofov Malohontskej spoločnosti. Bratislava 1954.

Filozofická tvorba S. Štúra a I. Hrušovského

Štúr, S.: Jubileum romantické. In Prúdy XIII, 1929, č. 1, s. 4 – 17.
Hrušovský, I.: Moderná vedecká filozofia. In Prúdy XXII, 1938, č. 3, s. 149 – 161.
Štúr, S.: Boj o novú skutočnosť. In Prúdy XVIII, 1934, č. 7, s. 397 – 400.
Štúr, S.: Rozprava o živote. Bratislava 1946.
-    Predmluva, 1. kapitola: Filozofia života, s. 5 – 50.
-    IV. kapitola: Praktický poriadok: etika, s. 105 – 177.
Štúr, S.: Nemecká vôľa k moci. Bratislava 1965.
-    I. kapitola: Vpád naturalizmu, s. 9 – 64.
-    II. kapitola: Filozofia života: mýtus novej doby, s. 65 – 127.
Štúr, S.: Zápasy a scestia moderného človeka. Bratislava 1991.
-    Predhovor, 1. kapitola: Štruktúra skutočnosti a života s. 21 – 52.
-    Záver, s. 234 – 255.
Hrušovský, I.: Dialektika bytia. Bratislava 1990, s. 51 – 139.
Hrušovský, I.: Monológy a dialógy I. (Výber). In Filozofia 62, 2007, č. 6, s. 550 – 559.
Hrušovský, I.: Z monológov a dialógov II. In Filozofia 63, 2008, č. 10, s. 921 – 934.

Filozofický odkaz J. A. Komenského a T. G. Masaryka

Komenský Jan Amos: První filosofie. In: FČ XL, 1992, č. 1, s. 105 – 133.
Komenský Jan Amos: Předehra pansofie. In: Komenský, J. A.: Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. Praha : Academia 2010, s. 29 – 111, poznámky k textu, s. 160 – 174.
Patočka Jan: Lidskost Komenského. In: FČ 48, 2007, č. 3, s. 395 – 398.
Masaryk Tomáš, G.: O pokroku, vývoji a o světě, s. 48 – 67.
Masaryk Tomáš, G.: Teorie a praxis, s. 7 – 24.
Masaryk Tomáš, G.: Pojem filozofie (=metafyziky). Filozofie a vědy, s. 147 – 163.
Masaryk Tomáš, G.: Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, s. 9 – 17, 123 – 143, 179 – 186.
Masaryk Tomáš, G.: Otázka sociální. Základy marxismu. Sv. druhý, s. 252 – 265; s. 353 – 360.
Masaryk Tomáš, G.: Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození, s. 7 – 9, 171 – 182, 220 – 237.
Štefánek Anton: Masaryk a Slovensko, s. 3 – 31.
Lacko Ján: Platón a Masaryk. K idealistické postati Masarykovej filozofie, s. 48 – 61.
Štúr Svätopluk: T. G. Masaryk odchádza, s. 418 – 426.
Zouhar Jan: T. G. Masaryk a idea českého státu, s. 7 – 12.
Opat Jaroslav: Evropa dvacátého století v optice Masarykovy filozofie dějin. .
Patočka Jan: Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského lidstva, s. 21 – 33.
Patočka Jan: Pokus o českou národní filosofii a jeho nezdar, s. 341 – 365.

Nietzscheovské a existencialistické inšpirácie v slovenskej filozofii

Nietzsche Friedrich: O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním. In: Filosofický časopis XLI, 1993, č. 4, s. 679 – 688.
Štúr Svätopluk: Filozofia života. Mýtus novej doby. In: Štúr Svätopluk: Nemecká vôľa k moci. Bratislava 1965, s. 65 – 127.
Vámoš Gejza: Bratstvo živých. In: Vámoš Gejza: Atómy Boha. Bratislava 2003, s. 5 – 16.
Matuška Alexander: Nietzsche nepôvodný a pôvodný. In: Matuška Alexander: Profily a portréty. Bratislava 1972, s. 48 – 65.
Marcelli Miroslav: Foucault číta Nietzscheho. In: Filozofia 50, 1995, č. 3, s. 145 – 154.
Münz Teodor: Prvý list F. Nietzschemu. Druhý list F. Nietzschemu. In: Münz, T.: Listy filozofom. Bratislava 2002, s. 87 – 109; 11 – 130.
Korená Kristína: Nietzsche v prácach Svätopluka Štúra. In: Lalíková, E., Szapuová, M. (eds.): Podoby filozofovania včera a dnes. Bratislava 2009, s. 217 – 228.
Hanus Ladislav: Engadin a Nietzsche. In: Hanus Ladislav: Umenie a náboženstvo. Bratislava : Lúč 2001, s. 96 – 111.
Nandrásky Karol: Zo zbožného chlapca záhadný ateista. In: Filozofia 60, 2005, č. 4, s. 269 – 276.
Sartre Jean-Paul: „To, čo som.“ Autoportrét sedemdesiatnika, s. 25 – 35.
Marcel Gabriel: Existenciálny aspekt ľudskej dôstojnosti, s. 51 – 65.
Tatarka Dominik: V úzkosti hľadania, s. 53 – 74.
Felix Jozef: J.-P. Sartre, s. 197 – 217.
Náhalka Štefan: Príchod existencializmu k nám, s. 250 – 257.
Bartko Michal: J.-P. Sartre alebo cesty k slobode, s. 600 – 617.
Smreková Dagmar: Sartre a Slovensko, s. 69 – 83. Smreková Dagmar: Sartrov projekt morálky, s. 293 – 310.