Vedecko-výskumná činnosť

Doc. Andrej Kalaš, PhD.

Projekty a granty:

2019 - 2023:APVV-18-0103Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy - riešiteľ
2018 - 2020:Grant VEGA: č. 1/0864/18 Ad Fontes Cynicorum - pramene a interpretácia sokratovského kynizmuvedúci riešiteľského kolektívu.
2016 - 2017:grant VEGA: č. 1/0416/15: Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii, riešiteľ projektu
2014 - 2016:grant VEGA č. 1/0885/14: Fontes Cynicorum: pramene kynizmu a ich interpretácia, vedúci projektu
2012:grant VEGA č. 1/0017/12: Reflexia Homéra v antickej filozofii, Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica (riešiteľ)
2011 - 2013:grant VEGA č. 1/0448/11: Miesto kynizmu v sokratike, Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove (riešiteľ)
2010 - 2011:grant VEGA 1/0178/10: Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii, Fakulta humanitných vied UMB (riešiteľ)
2008 - 2010:grant VEGA č. 1/0379/08: Sebapoznanie a starosť o seba v sokratovskej tradícii myslenia, Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove (riešiteľ)
2006 - 2008:grant Vzdelávacej nadácie Jána Husa so sídlom v Českej republike CI 0605/NIF: Terminologická, lexikální a jazyková podpora pro výuku antické  filosofie (riešiteľ)
2005 - 2010:grant VNJH č. CI 2005/2: Antická filozofia štúdiom prameňov: inovácia štúdia filozofie, etiky a klasickej filológie (vedúci projektu)
2007 - 2009:grant VEGA č. 1/4684/07: Antické koncepty demokracie a slobody a ich filozofická relevancia pre súčasnosť (riešiteľ)
2005 - 2007:grant VEGA č. 1/2499/05: Sokratika: Sokratovská tradícia myslenia od antiky po súčasnosť , Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove (riešiteľ)
2002 - 2004:grant Vzdelávacej nadácie Jána Husa č. CI 154, zmluva č. 7/2002: „Antická filozofia a jej štúdium v pôvodných jazykoch (starogréčtina)" (vedúci projektu)
2004:Grant mladých vedeckých pracovníkov rektora Univerzity Komenského, zmluva č. 125/2004: „Osud a sloboda v helenistickej filozofii" (vedúci projektu)
2003:Grant mladých vedeckých pracovníkov rektora Univerzity Komenského, zmluva č. 218/2003: „Osud a sloboda v helenistickej filozofii" (vedúci projektu)
2002:grant mladých vedeckých pracovníkov rektora Univerzity Komenského: „Osud a sloboda v helenistickej filozofii" (vedúci projektu)
grant mladých vedeckých pracovníkov rektora Univerzity Komenského, zmluva č. 35/2002: „Osud a sloboda v helenistickej filozofii" (vedúci projektu)