Dominika Lešková

Mgr. Dominika Lešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
4.dKNS

Výskum - projekty

  • 2020 Postoje majoritnej populácie vo vzťahu k rómskej menšine na Slovensku, Grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK (hlavná riešiteľka)
  • 2020 – 2022 Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách, VEGA (spoluriešiteľka)

Životopis

Kvalifikácia

2014 - 2017 Bc. v odbore etnológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2017 – 2019 Mgr. v odbore etnológia a kultúrna antropológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

2017 - 2018 stáž, Odbor štatistiky a výskumu kultúry, Národné osvetové centrum v Bratislave

Redakčná činnosť

Od 2019 redaktorka časopisu Etnologické rozpravy (vydáva Národopisná spoločnosť Slovenska)

Od 2020 redaktorka ročenky Etnologia Slovaca et Slavica (Vydavateľstvo UK)

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

Od 2020 členka Národopisnej Spoločnosti Slovenska