Záverečné práce

Témy záverečných prác na akad. rok 2021/2022

 

Štruktúra posudku bakalárskej práce

Vnútorný predpis č. 5/2010 Smernica rektora  Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave

Návod a informácie o odovzdávaní elektronickej verzie záverečnej práce

Viac informácií získate na stránkach Ústrednej knižnice UK

Čo je abstrakt...

Literatúra:

  • ČMEJRKOVÁ, S.: Jak napsat odborný text. LEDA 1999
  • ECO, U.: Jak napsat diplomovou praci. Votobia 1997
  • HALEČKA, T.: Ako písať seminárnu, ročníkovú, diplomovú, rigoróznu prácu. Akcent 2000
  • KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvlalifikačné práce. Enigma 2004