Muzeológia -veda a výskum

Základná vedecko-výskumná činnosť odboru muzeológia a kultúrne dedičstvo

Odbor muzeológia a kultúrne dedičstvo sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje najmä otázkam výskumu vybraných oblastí kultúrneho dedičstva a problémami teoretickej muzeológie. Odbor vydáva 2x ročne vedecký recenzovaný časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo.

V súčasnosti odbor realizuje, prípadne participuje na nasledujúcich grantových projektoch:

KEGA 016STU-4/2017 Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva  Viac informácií o projekte

  • zodpovedný riešiteľ za pracovisko: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

APVV-0199-12 - prebiehajúci projekt 2013 - 2017

Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia)

  • hlavný riešiteľ doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Anotácie grantových projektov odboru muzeológia a kultúrne dedičstvo

MŠ SR VEGA č. 1/0176/11 – prebiehajúci projekt 2011-2013

Populačná politika a populačný vývoj na území Slovenska v rokoch 1938 – 1945

  • hlavný zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na výskum demografického vývoja Slovenska prevažne v rokoch 2. svetovej vojny. Zameriava sa na štátnu politiku, postavenie ženy v spoločnosti a jednotlivé demografické procesy. Súčasťou výskumu je i sprístupnenie vybraných oblastí sčítania ľudu z roku 1940, ktorého výsledky neboli oficiálne publikované.

MŠ SR VEGA č. 1/0145/12 – prebiehajúci projekt 2012-2014

Migračné procesy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948

  • zástupca zodpovedného riešiteľa doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (vedúci riešiteľ: prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.)

Anotácia:Projekt je zameraný nielen na zmapovanie mechanického pohybu obyvateľstva v prvej polovici 20. storočia, ale výskum sa zameriava aj na historický kontext, teda príčiny a dôsledky migrácií na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni.


CURSUS INNOVATI - Vzdělávací nadace Jana Husa v Brne – 2011-2012Podpora aplikácie historických vied pre študijný odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo na FiF UKZodpovedný riešiteľ: Pavol Tišliar

Anotácia: Cieľom projektu je vytvorenie vysokoškolskej učebnice predovšetkým pre študentov odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo, ktorá sa zameria na aplikované historické vedy v múzeu a na úvod do muzeológie ako vednej disciplíny.MŠ SR VEGA č. 1/0022/08  - 2008 - 2010

Domácnosti a rodiny obyvateľstva Nitrianskeho okresu na základe výsledkov mimoriadneho sčítania ľudu v roku 1919

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Tišliar

Anotácia: Projekt bol zameraný na výskum domácností a rodín na základe analýzy dochovaných sčítacích hárkov mimoriadneho sčítania ľudu z roku 1919.

APVV-0199-12 Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia)

 

Číslo grantu: APVV-0199-12

Doba trvania: X. 2013 – IX. 2017

Riešiteľská inštitúcia: Univerzita Komenského v Bratislave (Filozofická fakulta UK. Katedra etnológie a muzeológie)

 

Riešiteľský tím:

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (hlavný riešiteľ)

 

riešitelia:

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

Mgr. Slavomír Čéplö

Mgr. Dita Csütörtökyová

Mgr. Miriam Mikušová

 

Stručné ciele projektu:

Cieľom projektu je vypracovať pramenné dielo zamerané na vybrané štruktúry obyvateľstva a k vybraným problémom populačného vývoja Slovenska v 18. – 1. pol. 20. storočia, pozostávajúceho z troch častí: atlas, lexikón a textová časť (vedecká monografia).