Študijný program

Bakalársky stupeň

Študijný program 2.1.24 Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Jadro bakalárskeho (Bc.) študijného odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo obsahuje:

 • Dejiny múzejníctva a ochrany pamiatkového fondu
 • Teória ochrany kultúrneho dedičstva
 • Základy teoretickej muzeológie a monumentológie
 • Základy príbuzných vedných disciplín (knižničná veda, kulturológia, etnológia, dejiny umenia, archeológia, história a historické vedy)
 • Medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva
 • Múzeum, inštitucionalizácia múzejného javu
 • Muzeografia – aplikovaná muzeológia
 • Evidencia, dokumentácia a správa zbierok
 • Múzejná a pamiatková prezentácia fondov
 • Základy konzervovania
 • Kultúrne, sociálne a spoločenské dejiny Slovenska
 • Pomocné vedy historické v múzeu

Štúdium sa končí obhajobou bakalárskej práce a záverečnou štátnou skúškou.

Predmety štátnej skúšky v bakalárskom stupni:

 • Dejiny múzejníctva a ochrany pamiatok
 • Teoretická a aplikovaná muzeológia a monumentológia
 • Dejiny Slovenska           

Absolvent bakalárskeho štúdia muzeológie si osvojí základnú problematiku ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na praktickú oblasť, t.j. rovinu „muzeografickú“ (dokumentácia, základná prezentácia a ochrana fondov); získava základy všeobecnej muzeológie a prehľad z vývoja národných dejín so zameraním na kultúrne a spoločenské dejiny. Z obsahového hľadiska sa bakalárske štúdium zameriava predovšetkým na prípravu kurátorov historických zbierok.

Magisterský stupeň

Študijný program 2.1.24 Muzeológia a kultúrne dedičstvo

Jadro magisterského (Mgr.) študijného odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo obsahuje:

 • Manažment a marketing v kultúre
 • Práca s verejnosťou – kultúrno-výchovná činnosť
 • Múzejná a galerijná pedagogika
 • Špecializovaná muzeológia a metamuzeológia
 • Základy reštaurovania
 • Múzejné výstavníctvo
 • Múzejná informatika, digitalizácia a informačné systémy
 • Ochrana a správa kultúrneho dedičstva
 • Dejiny hmotnej kultúry a materiálna kultúra
 • Špecializované múzeá (technické, etnografické, historické)
 • Archívne dedičstvo
 • Vybrané etnografické a etnologické oblasti (urbánna etnológia, vizuálna, sociálna, kultúrna a historická antropológia, orálna história a i.)
 • Stredoeurópske kultúrne, sociálne a spoločenské dejiny

Predmety štátnej skúšky v magisterskom stupni:

 • Špecializovaná muzeológia a metamuzeológia
 • Ochrana kultúrneho dedičstva
 • Organizácia a riadenie, marketing kultúrno-historických inštitúcií           

Absolvent magisterského štúdia muzeológie si osvojí rozširujúce teoretické i praktické poznatky z odboru, s dôrazom na teoretické znalosti všeobecnej a špecializovanej muzeológie, múzejnej a galerijnej pedagogiky, metamuzeológie, ale i  základnej reštauračnej a konzervačnej techniky, ochrany kultúrneho dedičstva. Absolventi štúdia 2. stupňa (Mgr.) majú prehĺbené znalosti z múzejnej teórie a praxe, precizujú  odbornú terminológiu, svojimi odporúčaniami sa môžu podieľať na skvalitnení legislatívnej tvorby v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.  Z obsahového a praktického hľadiska sa magisterské štúdium muzeológie zameriava hlavne na prípravu kurátorov etnografických zbierok.